Tuesday, March 07, 2006

Lihat Cara Berwudhu'

1. Membaca "Bismillaahir-rahmaanirahim" sambil mencuci kedua telapak tangan sampai bersih

2. lalu berkumur-kumur sambil menggosok gigi.

3. Kemudian diteruskan dengan menghirup air ke dalam hidung dan disemburkan keluar kembali, sampai tiga kali

4. kemudian diteruskan dengan membasuh muka tiga kali, sambil membaca niat wudlu':
Nawaitul wudhuu'a li raf'il-hadatsil-ashghari fardhal lillaahi ta'aalaa.
"Aku niat berwudhu' untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu, karena Allah."

5. kemudian diteruskan dengan membasuh kedua tangan yang dimulai dari tangan kanan sampai dengan siku-siku, yang masing-masingnya tiga kali.

6. kemudian diteruskan mengusapsebagian rambut kepala sampai tiga kali

7. kemudian ditruskan mencuci kedua daun telinga bagian luar dan dalam secara bersama-sama tiga kali.
8. kemudian diteruskan dengan membasuh kedua kaki yang dimulai dari kaki kanan sampai dengan mata kaki, yang masing-masingnya tiga kali. dan diteruskan dengan membaca do'a sesudah wudlu.
Doa setelah Berwudlu.

Asyhadu an-laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syarii-ka lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhu. Allahummaj 'alni minat tauwaabiina waj'alnii minal mutathah-hiriina waj'alnii min'ibadikash shaalihina.
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlan aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang shaleh

Cara Berwudhu'

Orang yang hendak mengerjakan shalat wajib lebih dahulu berwudhu, karena wudhusyarat sahnya shalat.

Sebelum berwudhu kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan, kalau memang ada najis.

Cara mengerjakan wudhu ialah:

1. Membaca "BISMILLAAHIR-RAH-MAANIR-RAHIIM", sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih.

2. Selesai membersihkan tangan terus berkumur-kumur tiga kali, sambil membersihkan gigi.

3. Selesai berkumur terus mencuci lubang hidung tiga kali.

4. Selesai mencuci lubang hidung terus mencuci muka tiga kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri, sambil niat wudhu sebagai berikut.

Nawaitul wudhuu'a li raf'il-hadatsil-ashghari fardhal lillaahi ta'aalaa.

Artinya:

"Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadats kecil, fardhu, karena Allah."

5. Setelah membasuh muka (mencuci muka), lalu mencuci kedua belah tangan hingga siku-siku tiga kali.

6. Selesai mencuci kedua belah tangan, terus menyapu sebagian sebagian rambut kepala tiga kali.

7. Selesai menyapu sebagian rambut kepala, terus menyapu kedua belah telinga tiga kali.

8. Dan yang terakhir mencuci kedua belah kaki tiga kali, dari / sampai mata kaki.

Keterangan:

Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut dia atas, wajib dikerjakan dengan berturut-turut, artinya yang harus dahulu didahulukan dan yang harus akhir diakhirkan.

Do'a untuk Anak-anak

Doa akan tidur

Bismikallahumma ahya wa a'muut.
Dengan nama-Mu yah Allah aku hidup dan aku mati.

Doa bangun tidur

Alhamdu lillahil-ladzi ahyaanaa ba'da maa amaatana wailaihin nusyuur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati (membangunkan kami dari tidur) dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan

Doa menghadapi hidangan

Allahumma barik laana fiima rozaqtanaa waqinaa adzaabannaar.
Ya Allah! Berilah kami keberkatan di dalam sesuatu yang telah Engkau rezekikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

Doa sesudah makan dan minum

Alhamdu lillaahil ladzii ath'amanaa wasaqaana wa ja'alanaa minal muslimin .
Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim.

Doa sebelum tidur

Bismikallahhumma ahyaa wa bismika amuut.
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan aku mati.

Doa sesudah bangun tidur

Alhamdulillaahil ladzii ahyaanaa ba'da maa amaatanaa wa ilaihin nusyuur.
Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mati (membangunkan kami dari tidur) dan hanya Kepada-Nya-lah kami akan kembali [dikembalikan](HR. Bukhari)

Doa ketika bermimpi yg tidak baik

Allaahumma innii a'uudzu bika min 'amalisy syaythaani, wa sayyi'aatil ahlaam.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk

Doa Ketika mimpi baik

Alhamdulillahil-ladzii qadlaa haajati.
Segala puji bagi Allah yang telah memberi hajatku

Doa sebelum berwudu'

Alhamdu lillaahil ladzii ja'alal maa'athahuuraa.
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci.

Doa sesudah berwudu

Asyhadu an-laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarii-ka lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluhu. Allahummaj'alni minattawwaabiina waj'alnii minal mutathoh-hiriina waj'alnii min'ibadikash shaalihina.
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlan aku orang yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang suci dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang shaleh

Doa ketika susah mengembalikan hutang

Alloohummafiknii bihalaalika'an haroomika waghninii bifadl-lika 'amman siwaak.
Yah Allah, cukupkanlah untukmu apa-apa yang Engkau halalkan daripada melakukan apa-apa yang Engkau haramkan, dan perkayakanlah aku dengan keutamaan-Mu dari siapa saja yang selain Engkau.

Doa minta kebahagiaan

Alloohumma innii as-alukal fauza indal qodloo-i wamanaazilasy suyuhadaa-i wa'aisyas su' addaai wan nashro'alal a'daai.
Yah Allah, aku mohon kemenangan dalam hukum, dan tempat orang-orang syahid, dan penghidupan orang-orang yang bahagia, dan kemenangan mengatasi musuh.

Doa ketika berbuka Puasa

Alloohumma laka shumnaa wa'alaa rizqi-ka afthornaa fa taqabbal minaa innaka antas samii'ul 'alliimu.
Yah Allah, untuk-Mu lah kami berpuasa, dan dengan rizki-Mu kami berbuka, maka terimalah puasa kami, sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tuesday, January 31, 2006

10.Hak Wanita Dalam Sistem Pewarisan Islam – Beberapa permasalahan tentang bahagian ibu

Hak Wanita Dalam Sistem Pewarisan Islam – Beberapa permasalahan tentang bahagian ibu

Dalam bahagian lepas, kita telah membicarakan bahagian isteri dan bahagian anak perempuan. Kali ini kita membicarakan tentang satu lagi golongan perempuan yang terdekat dengan simati iaitu ibu. Al-Quran menjelaskan bahawa ibu mendapat satu per enam atau satu per tiga daripada harta pusaka. Ini dijelaskan melalui ayat “...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ...” (An-Nisa : 11)

Sesetengah daripada kita mungkin bertanya, “Jika ibu berserta bapa berhak mendapat satu per enam seorang, bukankah ini melebihi bahagian anak-anak, terutama simati yang mempunyai anak yang ramai?”. Persoalan tersebut timbul kerana naluri manusia yang inginkan yang sebaiknya untuk anak-anak mereka. Mereka kadang-kadang merasakan bahawa ibu-bapa tidak perlu kepada harta pusaka kerana sebab-sebab yang mereka lebih arif. Itu memang benar, tetapi Allah lebih mengetahui dan Allah memberikan jawapannya lebih awal dengan firmanNya, “(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Akhir ayat 11 Surah An-Nisa)

Bahagian ibu

Berdasarkan kepada ayat-ayat di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa ibu mendapat bahagian satu perenam daripada harta pusaka dalam keadaan berikut :

Apabila simati meninggalkan anak, samada lelaki atau perempuan, seorang ataupun banyak. Para ulama juga menyatakan bahawa “anak” di sini juga bermaksud keturunan daripada anak lelaki; sebagai contoh, cucu daripada anak lelaki dan sehingga kebawah.
Apabila simati meninggalkan lebih daripada seorang saudara samada semuanya saudara lelaki atau semuanya saudara perempuan atau sebahagian lelaki dan sebahagian perempuan, saudara seibu sebapa, saudara sebapa atau saudara seibu.

Ini bererti dalam kebanyakan kes, ibu mendapat satu perenam. Dalam beberapa kes ibu mendapat satu per tiga. Ibu akan mendapat bahagian satu per tiga apabila simati tidak meninggalkan anak atau cucu daripada anak lelaki atau tidak meinggalkan beberapa saudara. Perkara ini jelas daripada Al-Quran. Walaubagaimanapun, terdapat dua kes di mana bahagian ibu tidak jelas dan para ulama berselisih pendapat mengenainya.

Dua kes tersebut dinamakan kes gharawain. Ia juga dinamakan Umaryatin kerana diputuskan oleh Saidina ‘Umar Ibnul Khattab, khalifah Islam yang kedua. Kedua kes tersebut adalah seperti berikut:

Seorang perempuan yang meninggal dunia meninggalkan suami, ibu dan bapa sahaja.
Seorang lelaki yang meninggal dunia meninggalkan isteri, ibu dan bapa sahaja.

Penyelesaian

Sebelum kita membincangkan dengan lebih mendalam, cuba kita selesaikan kes pertama seperti biasa berpandukan kepada Al-Quran. Mengikut kaedah biasa, pembahagiannya adalah : suami mendapat setengah (kerana isteri meninggal tidak meninggalkan anak), ibu mendapat satu per tiga dan bapa mendapat satu per enam. Ilustrasi berikut memberikan gambaran kepada kes tersebut.Disini seolah-olah terdapat kejanggalan jika ibu mendapat lebih daripada bapa. Ini berlawanan dengan konsep lelaki mendapat dua kali ganda bahagian perempuan. Sebagai contoh, anak lelaki mendapat dua kali ganda bahagian anak perempuan. Sehubungan dengan ini mazhab Shafie mengambil pandangan yang memberikan ibu sebanyak satu perenam dan bapa satu pertiga. Ini berdasarkan kepada keputusan Saidina Umar r.a yang diikuti oleh beberapa sahabat seperti Uthman khalifah kedua, Zaid bin Thabit pakar faraid yang ulung, Ibnu Mas’ud dan lain-lain. Mereka berpendapat bahawa ibu mendapat satu pertiga daripada lebihan setelah ditolak bahagian suami iaitu satu perenam dan selebihnya, satu pertiga, diberikan kepada bapa. Ilustrasi berikut memberikan gambaran kepada pandangan ini.

CARA PEMBAHAGIAN

Berikan bahagian suami iaitu 1/2.
Lebihannya ialah 1/2
Daripada lebihan 1/2 ini kita berikan 1/3 kepada ibu. Ini sama dengan 1/6 daripada keseluruhan.
Baki keseluruhan iaitu 1/3 diberikan kepada bapa.
Jadi bapa mendapat 1/3 dan ibu mendapat 1/6. Ini bererti bapa mendapat dua kali ganda bahagian ibu.

Mereka memberikan alasan bahawa kalimat fali ummi thuluth dalam ayat 11 Surah An-Nisa boleh bererti satu pertiga daripada keseluruhan atau sebahagian. Jika tidak mengisyaratkan demikian maka kalimat wawarithuhu abawah tidak bererti apa-apa. Ini adalah kerana apabila Al-Quran menerangkan kalimat tersebut, ia memberitahu bahagian ibu iaitu satu pertiga dan bapa akan mendapat dua pertiga. Dalam hal ini ibu mendapat satu pertiga berdasarkan kepada ayat Al-Quran, “...jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat seper tiga;...” (An-Nisa : 11) dan bapa akan mendapat dua per tiga yang mana satu perenam sebagai ashabul furud dan selebihnya sebagai asabah (akan dibincangkan pada siri-siri akan datang). Kesimpulannya ialah bapa sebagai lelaki mendapat dua kali ganda bahagian ibu kerana bapa mendapat dua pertiga sedangkan ibu hanya mendapat satu pertiga daripada harta pusaka. Ketentuan ini tidak berlaku jika simati meninggalkan suami, ibu dan bapa dimana ibu mendapat satu pertiga kerana jika demikian maka ibu sebagai perempuan mendapat dua kali ganda bapa dan ini berlawanan dengan konsep umum. Mereka seterusnya mengaplikasikan doktrin asabah selepas ditolak bahagian suami dimana ibu dikira sebagai asabah bi ghairihi (akan diterangkan dalam bahagian ‘asabah) bersama-sama dengan bapa.

Percanggahan pendapat

Walaubagaimanapun, dalam sejarah Islam kes ini telah menjadi perdebatan dimana seorang sahabat yang tidak kurang ahlinya dalam sistem pewarisan Islam, iaitu Ibnu Abbas telah tidak bersetuju dengan kaedah di atas dan tetap dengan pendirian bahawa ibu mendapat satu pertiga daripada keseluruhan harta pusaka. Beliau mengemukakan hujah-hujah berikut untuk menyokong pendapat beliau :

Pertama, bahawa kalimat fali ummi thuluth (bagi ibu satu per tiga) dalam ayat 11 Surah An-Nisa bererti satu per tiga daripada keseluruhan. Ini adalah kerana kalimat tersebut sama dengan kalimat falahan nisfu (baginya setengah) yang mana ianya dikaitkan dengan ma taraka (apa yang kamu itinggalkan). Jadi kalimat fali ummi thuluth (bagi ibu satu pertiga) juga hendaklah dibaca sebagai satu pertiga daripada apa yang ditinggalkan dan bukannya satu pertiga daripada lebihan setelah ditolak bahagian suami.
Kedua, semua jenis fardu iaitu setengah, satu perempat, satu perlapan, satu perenam dan dua pertiga yang disebutkan di dalam Al-Quran semuanya merujuk kepada keseluruhan harta pusaka. Dengan itu satu pertiga juga merujuk kepada satu pertiga daripada keseluruhan harta pusaka. Andainya satu pertiga merujuk kepada lebihan setelah ditolak bahagian suami, sudah tentu ada nas yang demikian. Memandangkan tiada nas maka kita kembali kepada asal iaitu daripada keseluruhan harta pusaka selepas ditolak hutang dan wasiat.
Ibu merupakan golongan ashabul furud dan hendaklah didahulukan dan bapa mendapat bahagian sebagai ashabul furud dan juga asabah binafsihi yang mana asabah binafsihi menghabiskan harta jika terdapat lebihan. Ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah s.a.w yang berbunyi, “Harta pusaka itu adalah untuk ahlinya, maka jika ada lebih, ianya diberikan kepada lelaki yang paling utama disebelah lelaki.” (Mutafaq ‘alaih)

Menurut Ibnu Qudamah, pendapat Ibu Abbas lebih kuat dan jika tidak kerana ijmak dikalangan sahabat maka berkemungkinan pendapat beliau dipakai. Namun demikian tidak juga dapat dikatakan ijmak dengan adanya percanggahan pendapat oleh Ibnu Abbas. Menurut seorang orientalis yang mengkaji sistem pewarisan Islam yang bernama Profesor Coulson, semua mazhab ahli sunah menerima pandangan ini kecuali mazhab Syiah Imamiyah yang memberikan ibu satu pertiga daripada keseluruhan harta pusaka. Jumhur ulama menerima pandangan Saidina Umar kerana ianya lebih kuat dan sesuai dengan kaedah lelaki mendapat dua kali bahagian perempuan apabila sama darjah. Wallahu a’lam.

Kes gharawain

Dalam kes kedua gharawain, seorang lelaki yang meninggal dunia meninggalkan isteri, ibu dan bapa. Sama seperti kes pertama, ulama juga berbeza pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat jumhur iaitu; isteri mendapat satu perempat, ibu mendapat satu perenam dan selebihnya iaitu tujuh perduabelas diberikan kepada bapa. Pendapat kedua, iaitu pendapat Ibnu Abbas dan mereka yang sehaluan dengannya. Golongan ini berpendapat isteri mendapat satu perempat, ibu mendapat satu pertiga dan selebihnya iaitu lima perduabelas adalah untuk bapa.
Pandangan Jumhur Ulama


Pandangan Mazhab Ibnu Abbas & Ibnu Sirin

Mazhab ikutan
Memandangkan bahawa mazhab yang dipakai di negara kita merupakan mazhab Shafie yang juga ahli sunah wal jamaah, maka sesiapa yang ingin memastikan ibu mendapat warisan yang secukupnya boleh menggunakan instrumen perancangan harta pusaka yang lain. Sebagai contoh, andaikan seseorang itu ingin meninggalkan RM 60,000 untuk ibunya sedangkan ia mempunyai harta sebanyak RM 180,000 maka ia harus menggunakan instrumen lain untuk membolehkan ibunya mendapat RM 60,000. Sehubungan dengan ini seseorang itu boleh mendapatkan khidmat Pusat Perancangan Harta di cawangan-cawangan Amanah Raya Berhad.

9. Konsep ‘asabah dalam faraidh

Konsep ‘asabah dalam faraidh

Dalam bahagian-bahagian yang lalu kita telah membicarakan tentang jenis-jenis waris. Sehubungan dengan ini para ‘ulama kita telah membahagikan waris yang berhak menerima harta pusaka simati kepada tiga jenis; iaitu ashabul furudh, ‘asabah dan dzawil arham. Ashabul furudh adalah mereka yang ahli waris yang mendapat bahagian tetap seperti apa yang dinyatakan secara langsung atau tak langsung oleh Al-Quran.

'Asabah pula menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bahagian mereka di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak lelaki ialah ‘asabah kerana berapa banyak bahagiannya tidak ditentukan oleh Al-Quran. Pengertian ‘asabah di kalangan ulama faraidh ialah orang yang membolot atau menghabiskan seluruh baki harta warisan setelah ashabul furudh menerima dan mengambil bahagian masing-masing.

Memandangkan bahawa tiada nas yang menetapkan bahagian ‘asabah, mungkin ada di antara pembaca yang bertanya, “Apakah dalil yang menyatakan bahawa para ‘asabah berhak menghabiskan harta perwarisan. Sehubungan dengan ini terdapat ayat al-Quran dan hadith yang menunjukkan bahawa ‘asabah berhak membolot atau menghabiskan harta warisan. Sebagai contoh, Al-Quran menyatakan, “..dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...” (an-Nisa': 11).

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahawa bahagian kedua orang tua (ibu dan bapa) masing-masing ialah seperenam (1/6) apabila simati mempunyai anak (keturunan). Akan tetapi apabila simati tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua ibubapanya. Ayat tersebut juga menyatakan bahawa apabila simati tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa banyak bahagian bapa. Sehubungan degan ini kita dapat membuat kesimpulan bahawa bapa mendapat dua per tiganya (2/3) daripada harta tersebut; iaitu ia menghabiskan harta tersebut sesuai dengan pengertian ‘asabah.

Dalam satu ayat yang dikenali dengan ayat kalalah, Al-Quran menyatakan, "...jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak...." (an-Nisa': 176).

Pengertian kalimah "wahuwa yaritsuha" memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi hak saudara lelaki jika simati tidak mempunyai anak dan inilah juga pengertian ‘asabah yang dimaksudkan oleh para fuqaha faraidh.

Disamping itu terdapat juga hadith yang menunjukkan ’asabah menghabiskan harta. Sebagai contoh Rasulullah saw bersabda, "Berikanlah faraidh kepada ahlinya, dan jika ada baki, ianya adalah untuk lelaki yang paling utama. " (HR Bukhari) Hadith ini dengan jelas menunjukkan bahawa ’asabah menghabiskan harta pusaka simati.

‘Asabah terbahagi kepada tiga; ‘asabah binnafsihi (‘asabah dengan sendiri), ‘asabah bil ghair (‘asabah dengan yang lain) dan ‘asabah ma’al ghair (‘asabah dengan yang lain). ‘Asabah binnafsihi terdiri daripada waris-waris lelaki daripada sebelah lelaki. Mereka terdiri daripada :

Anak lelaki
cucu lelaki dari anak lelaki sehingga kebawah
bapa
datuk sebelah bapa sehingga ke atas
saudara lelaki sekandung
saudara lelaki sebapa
anak lelaki saudara lelaki sekandung
anak lelaki saudara lelaki sebapa
bapa saudara lelaki sekandung
bapa saudara lelaki sebapa
anak bapa saudara lelaki sekandung
anak bapa saudara lelaki sebapa

’Asabah binafsihi merupakan golongan yang terbesar dikalangan ’asabah. Perlu dinyatakan disini bahawa selalunya apabila disebut ‘asabah sahaja ia membawa maksud ‘asabah binnafsihi. ‘Asabah menghabiskan harta hanya apabila ashabul furudh mendapat bahagian masing-masing. Sehubungan dengn ini, jika tiada lebihan (baki) daripada harta pusaka tersebut, maka ‘asabah tidak berhak menerima apa-apa. Sebagai contoh, seorang isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami, anak perempuan dan saudara lelaki. Dalam kes ini suami mendapat bahagian setengah (1/2) daripada harta pusaka dan anak perempuan mendapat setegah lagi; maka saudara lelaki tidak mendapat apa-apa kerana suami dan anak perempuan sebagai ashabul furudh telah menghabiskan kesemua harta pusaka simati.

Dalam menentukan keutamaan antara ’asabah, caranya adalah sama seperti yang diterangkan didalam bahagian hijab; iaitu mengikut hukum Jabari. Ini adalah kerana ’asabah yang paling utama menghabiskan harta pusaka; dengan itu secara tak langsung ia menghijab ’asabah yang lain

8. Hak Wanita dalam Sistem Pewarisan Islam

Hak Wanita dalam Sistem Pewarisan Islam

Jadi disini seolah-olah isteri sebagai wanita tidak mendapat hak yang sepatutnya. Disamping itu ayat 11 Surah An-Nisa memberikan bahagian anak lelaki dua kali ganda bahagian anak perempuan. Sehubungan dengan ini mungkin terdapat beberapa pihak yang mempertikaikan hukum yang telah ditetapkan oleh Islam dengan mengatakan bahawa Al-Quran meletakkan wanita dikelas kedua. Ini adalah kerana mereka tidak mengkaji hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai contoh, anak lelaki diberikan bahagian dua kali ganda bahagian anak perempuan kerana lelaki dipertanggungjawabkan untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan bukannya perempuan. Jika anak lelaki dan anak perempuan mendapat bahagian sama banyak sedangkan anak lelaki tadi mempunyai tanggungjawab yang berlebihan; iaitu memberikan nafkah kepada isteri (menantu simati) dan anak-anaknya (cucu simati) sedangkan anak perempuan tidak dibebankan tanggungjawab tersebut. Sebaliknya suami beliau, iaitu menantu simati yang di pertanggungjawabkan untuk memikul beban tersebut. Disini jelas bahawa Islam memberikan hak bersesuaian dengan tanggungjawab.

Kesaksamaan

Sebaliknya apa yang berlaku di zaman moden ini ialah sistem kekeluargaan telah menjadi kucar kacir kerana sesetengah wanita menuntut hak yang sama dengan lelaki tetapi mereka ingin mengekalkan tanggungjawab yang sedikit. Sebagai contoh seorang wanita Muslim inginkan hak untuk bekerja, meninggalkan rumah dan mendapatkan gaji tetapi mereka menuntut agar suami menanggung semua perbelanjaan rumah dan menyara anak-anak sehinggakan kadang-kadang sang suami terpaksa menanggung hutang yang banyak sedangkan sang isteri dapat menyimpan wang dan membeli perhiasan yang mahal. Begitu juga dengan sesetengah pihak lelaki; mereka mahukan bahagian dua kali ganda saudara perempuan mereka tetapi menyerahkan kepada saudara perempuan untuk menjaga ibu tua yang telah kematian suami. Keporakperandaan sesuatu keluarga ini terjadi kerana berpunca daripada sikap cintakan dunia dan kebendaan dan tidak mempunyai keyakinan kepada ketetapan dan peraturan yang Allah telah berikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah.

Sesetengah pihak menyarankan agar sistem kekeluargaan dan sistem perwarisan dirombak untuk menyesuaikan dengan zaman moden dengan mencadangkan agar bahagian lelaki diberikan sama banyak dengan bahagian wanita. Mereka seterusnya mencadangkan juga agar wanita (isteri) hendaklah bertanggungjawab dalam memberi nafkah anak-anak dan menyediakan perbelanjaan isirumah serta lain-lain perbelanjaan termasuk pendidikan anak-anak. Malah inilah yang telah berlaku di barat. Sehubungan dengan ini, amatlah wajar bagi setiap orang menyedari bahawa Allah lebih mengetahui tentang perkara yang berkaitan dan sebijak mana pun manusia mereka tidak dapat menandingi ilmu Allah. Berhubung dengan harta pusaka, Al-Quran menyatakan “ ....Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi MahaBijaksana” (An-Nisa : 11). Seterusnya Al-Quran menyatakan, “....(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi MahaPenyantun” (An-Nisa : 12).

Teliti

Perlu diingatkan bahawa Al-Quran bukan sahaja menyatakan dengan jelas hak wanita yang terdekat iaitu ibu, isteri dan anak perempuan, tetapi juga menyatakan bahagian-bahagian untuk kaum wanita yang lain iaitu saudara perempuan. Al-Quran juga memperuntukkan hak saudara-saudara perempuan dalam keadaan-keadaan tertentu; sebagai contoh, jika simati tidak mempunyai anak. Sehubungan dengan ini Al-Quran menyatakan “Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah :"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (iaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang,maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudaralaki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (An-Nisa : 176)

Ayat ini menunjukkan kepada kita seolah-olah saudara perempuan mengambil tempat anak perempuan jika simati tidak mempunyai anak perempuan. Walaubagaimanapun, para ulama kita menyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan “saudara lelaki” dan “saudara perempuan” ialah saudara sekandung; iaitu saudara seibu sebapa. Jika tiada saudara kandung, ianya diertikan kepada saudara sebapa. Ayat tersebut tidak berlaku kepada saudara (lelaki atau perempuan) seibu kerana hak-hak saudara perempuan seibu sebapa telah dinyatakan dalam ayat 12 Surah An-Nisa: “..........Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). .......” (An-Nisa : 12)

7. Hak Wanita dalam Sistem Pewarisan Islam

Hak Wanita dalam Sistem Pewarisan Islam

Dalam bahagian sebelum ini (bahagian ketiga), kita membicarakan bagaimana sebelum kedatangan Islam, anak-anak perempuan, malah semua perempuan, termasuk isteri dan ibu, tidak layak menerima warisan atau harta pusaka. Sebaliknya, orang lelaki dewasa sahaja yang boleh mewarisi; itupun hanya mereka yang mampu menggunakan panah dan menunggang kuda, yang layak menerima harta pusaka.

Kemudian ayat berikut diturunkan untuk menjelaskan bahawa Islam mengiktiraf wanita dan memberikan mereka hak untuk mempusakai harta. Bagi orang laki-laki ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bahagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (An-Nisa : 7)

Pengiktirafan wanita dan hak mereka mewarisi ini dirakamkan oleh dua buah hadis Rasulullah s.a.w yang kemungkinan berlaku pada waktu yang hampir sama, iaitu tidak lama selepas perang Uhud. Menurut satu riwayat, sebab turunnya ayat ini adalah kerana seorang Ansar yang bernama Aus bin Thabit al-Ansari telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri yang bernama Ummu Kahlah, tiga orang anak perempuan dan dua orang saudara lelaki yang bernama Suwaid dan ‘Arfajah. Ummu Kahlah telah melaporkan kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, “Ya Rasulullah! Aus bin Thabit telah meninggal dunia. Dia meninggalkan 3 orang anak perempuan dan seorang isteri iaitu saya. Saya tidak mempunyai suatu apa pun untuk mereka, padahal harta pusaka yang ditinggalkan boleh dikatakan banyak. Tetapi telah dikuasai oleh Suwaid dan ‘Arfajah. Sedikit pun mereka tidak memberikannya kepada kami sehinggakan anak-anak yang dalam jagaan saya itu tidak makan dan tidak minum”

Rasulullah s.a.w telah memanggil keduanya dan bertanyakan hal tersebut. Mereka menjawab, “Ya Rasulullah! Anak dia tidak tahu menunggang kuda, tidak berdaya menanggung beban dan tidak dapat menewaskan musuh. Kamilah yang berhak kepada pusaka, bukan dia.”

Sebab-sebab turunnya ayat

Kemudian ayat tersebut diturunkan untuk menjelaskan bahawa bukan orang lelaki sahaja layak menerima harta pusaka, sebaliknya orang perempuan juga berhak menerima pusaka. Cuma yang berbeza samada banyak atau sedikit. Berbalik kepada peristiwa di atas, setelah mendengar jawapan mereka, Rasulullah s.a.w berkata, “Janganlah kamu bahagikan harta Aus itu sedikitpun kerana sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian anak-anaknya dari peninggalannya, dan ini belum lagi diterangkan”

Namun ayat tersebut belum lagi menerangkan secara jelas bahagian-bahagian pusaka yang layak diterima oleh wanita. Kemudian barulah ayat-ayat berikut diturunkan, yang menerangkan dengan panjang lebar tentang pembahagian harta pusaka. Al-Quran menyatakan:“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Iaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bahagikan mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ...” (An-Nisa : 11)

Seterusnya Al-Quran menyatakan“ ...Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan... (An-Nisa : 12)

Menurut satu lagi riwayat, antara sebab turunnya ayat di atas adalah mengenai isteri Sa’ad bin Rabi’. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, katanya : isteri Sa’ad bin Rabi’ telah menemui Rasulullah s.a.w dan berkata, “Ya Rasulullah, ini adalah dua orang anak perempuan Sa’ad bin Rabi’. Bapa budak-budak ini telah mati syahid kerana ikut bertempur bersama tuan hamba di Uhud. Bapa saudara mereka berdua telah mengambil harta mereka sehingga tidak ada yang ditinggalkannya untuk mereka. Kedua-dua budak ini tidak dapat berkahwin kecuali mereka ada harta.”Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda “Allah akan memutuskan perkara ini.”

Selepas turunnya ayat mawarith, Rasulullah s.a.w. mengutus kepada bapa saudara mereka dan bersabda " Berikan dua-pertiga kepada kedua anak perempuan Sa`ad dan seperlapan kepada ibu mereka dan selebihnya untuk kamu”.

Keprihatinan Islam

Sehubungan dengan ini kita dapati Islam memberikan beberapa hak kepada wanita. Malah Al-Quran sendiri dengan jelas memberikan bahagian hak kepada wanita terutama anak perempuan, ibu dan isteri walaupun agak terbatas. Dalam kes di atas, lebihan daripada harta pusaka, setelah ditolak bahagian isteri dan dua orang anak perempuan, diberikan kepada saudara lelaki Sa`d bin Ar-Rabi`. Ini adalah kerana saudara lelaki merupakan ‘asabah’ (akan diterangkan dalam bahagian ‘asabah) yang menghabiskan lebihan harta pusaka.

Mungkin ada di antara pembaca yang terkejut kerana dalam kes tersebut bahagian saudara melebihi daripada bahagian isteri. Malah dalam keadaan tertentu bahagian saudara lelaki melebihi bahagian isteri sehingga tiga kali ganda. Sebagai contoh, katakan seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan dan seorang saudara lelaki. Dalam keadaan ini, merujuk kepada ayat 11 dan 12 Surah An-Nisa, isteri akan mendapat satu perlapan, seorang anak perempuan setengah dan selebihnya, iaitu tiga perlapan adalah bahagian saudara lelaki. Bahagian waris seperti kes diatas digambarkan seperti berikut :

Waris terdiri daripada seorang isteri, seorang anak perempuan dan seorang saudara lelaki
Waris terdiri daripada seorang isteri, dua orang anak perempuan dan seorang saudara lelaki

6. Pembahagian Harta Pusaka Dalam Islam

Pembahagian Harta Pusaka Dalam Islam

Dari pihak perempuan

Anak perempuan
Cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah
Ibu
Nenek sebelah bapa dan ke atas
Nenek sebelah ibu dan ke atas
Saudara perempuan sekandung
Saudara perempuan sebapa
Saudara perempuan seibu
Isteri

Sehubungan dengan ini, jika kesemua waris ada, yang berhak menerima pusaka hanya suami atau isteri, ibu, bapa, anak lelaki dan anak perempuan sementara yang lain tidak dapat mewarisi. Waris-waris yang lain, yang berada diluar bulatan pertama dihijab atau di dinding oleh lima waris ini. (Perbincangan mengenai hijab akan dibincangkan pada siri-siri akan datang). Gambarajah dibawah menunjukkan lima waris utama yang berhak menerima pusaka jika semua waris berkumpul.


Bahagian yang telah ditetapkan Sebenarnya ilmu faraid tidaklah susah; asasnya boleh dikuasai oleh sesiapa sahaja yang berminat untuk mempelajarinya. Cuma, apabila kita sampai ketahap yang lebih mendalam, barulah kita mendapati perkara yang berkaitan dengan faraid agak sukar diselesaikan. Untuk kes-kes biasa, di mana simati meninggalkan waris-waris utama iaitu suami atau isteri, ibu bapa dan anak-anak, tidaklah sukar. Kedua-dua ayat al-Quran di atas, iaitu ayat 11 dan ayat 12 Surah An-Nisa dapat dijadikan panduan. Berdasarkan kepada ayat-ayat dan gambarajah di atas, kita boleh membuat kesimpulan bahawa pada amnya ibu bapa mendapat 1/6 daripada harta pusaka, isteri mendapat ¼ jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak dan 1/8 jika suami yang meninggal ada meninggalkan anak. Begitu pula suami mendapat 1/2 jika isteri yang meninggal tiada meninggalkan anak dan 1/4 jika isteri yang meninggal ada meninggalkan anak. Baki daripada harta pusaka adalah untuk anak-anak dimana anak lelaki mendapat dua kali ganda bahagian anak perempuan. Jadual berikut memberikan penerangan mengenai perkara ini.

Waris Bahagian Kenyataan didalam Al-Quran*
Suami 1/2 Jika isteri tidak ada meninggalkan anak
1/4 Jika isteri ada meninggalkan anak
Isteri 1/4 Jika suami tidak ada meninggalkan anak
1/8 Jika suami ada meninggalkan anak
Anak perempuan 1/2 Jika seorang sahaja dan tiada anak lelaki
2/3 Jika lebih daripada seorang dan tiada anak lelaki
Ibu 1/3 Jika yang tinggal ibu dan bapa sahaja
1/6
Bapa 1/6

Ulama ada membuat penafsiran mengenai kenyataan-kenyataan tersebut tetapi disini diterjemahkan secara literal sahaja. Bahagian-bahagian akan datang akan menjelaskan dengan lebih terperinci.

Cara penyelesaian Sebagai contoh, katakan seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan ibu, bapa, isteri, seorang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan. Maka disini ibu bapa masing-masing akan mendapat 1/6 setiap seorang, isteri mendapat 1/8 (kerana suami meninggal ada meninggalkan anak) dan bakinya adalah untuk anak-anak dibahagikan mengikut kadar 2:1 bagi lelaki : perempuan. Cara untuk menyelesaikan masalah untuk kes-kes seperti di atas adalah seperti berikut :

1. Berikan bahagian suami/isteri jika ada
2. Berikan bahagian ibu jika ada
3. Berikan bahagian bapa jika ada
4. Campurkan semua, katakan jawapannya S
5. Tolak daripada 1 (iaitu 1-S) dan dapatkan baki, katakan B
6. Ambil bilangan anak lelaki dan darab dua, katakan 2b
7. Campurkan dengan bilangan anak perempuan, katakan p
8. Bahagian setiap anak lelaki = 2/(2b+p) X B
9. Bahagian setiap anak perempuan = 1/(2b+p) X B

Untuk mendapatkan S, kita hendaklah mencari gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi jumlah bahagian-bahagian suami/isteri, ibu dan bapa. Untuk kes di atas, GSTK ialah 24 kerana 24 adalah gandaan terkecil yang boleh dibahagi oleh 6, (iaitu penyebut bagi bahagian ibu dan bapa) dan 8, iaitu penyebut bagi bahagian isteri. Jadi, 1/6 bersamaan dengan 4/24 dan 1/8 bersamaan dengan 3/24. Maka S ialah :

S = 1/6 + 1/6 + 1/8 = 4/24 + 4/24 + 3/24 = 11/24

Maka baki B yang boleh dibahagikan kepada anak-anak ialah 1 – 11/24 = 13/24.

Untuk mendapatkan bahagian setiap anak lelaki dan perempuan, darab bilangan anak lelaki dengan 2 dan tambah dengan bilangan anak perempuan iaitu 1 X 2 + 3 = 5. Maka bahagian anak lelaki ialah 2/5 X 13/24 dan bahagian setiap anak perempuan ialah 1/5 X 13/24. Penyelesaian sepenuhnya adalah seperti berikut :

Bahagian anak lelaki ialah : 2/5 X 13/24 = 26/120

Bahagian setiap anak perempuan ialah : 1/5 X 13/24 = 13/120

Bahagian ibu dan bapa masing-masing ialah 1/6 = 4/24 = 20/120

Bahagian isteri ialah 1/8 = 3/24 = 15/120

Gambar rajah berikut memberikan gambaran penyelesaian kepada masalah tersebut.Kaedah di atas juga boleh digunakan asalkan terdapat anak lelaki dan anak perempuan. Katakan seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan isteri, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Dalam kes ini, berdasarkan kepada ayat 12, isteri mendapat 1/8. Jadi bakinya ialah 7/8. Anak lelaki akan mendapat dua kali ganda anak perempuan. Berdasarkan kepada keadah di atas, anak lelaki akan mendapat 2/3 X 7/8 iaitu 14/24 dan anak perempuan akan mendapat 1/3 X 7/8 = 7/24.
Gambar rajah berikut memberikan gambaran penyelesaian kepada masalah tersebut.

Sebagai contoh yang lain, mungkin pembaca boleh menyelesaikan masalah berikut. Katakan seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan isteri, bapa, dua orang anak lelaki dan tiga orang anak perempuan. Berapakah bahagian isteri dan setiap anak lelaki dan perempuan?

5.Pembahagian Harta Pusaka Dalam Islam

Pembahagian Harta Pusaka Dalam Islam

Pengurusan pewarisan dalam Islam sangat penting terutama dalam zaman moden ini dimana kita berhadapan dengan pelbagai cabaran baru. Antara cabarannya ialah kecenderungan masyarakat kita yang mementingkan kebendaan sehingga boleh mencetuskan pertikaian, perbalahan, pergaduhan serta permusuhan di antara suami isteri, ibu bapa, anak beranak, saudara mara atau sebagainya. Apabila kebendaan dijadikan kayu ukur utama, krisis keluarga lebih mudah berlaku dan rumah tangga mudah menjadi porak peranda.

Krisis keluarga akibat kepentingan kebendaan bertambah parah dengan tiadanya kefahaman masyarakat kita tentang ilmu pembahagian harta pusaka atau apa yang disebut sebagai ilmu faraid.

Ini adalah kerana ilmu faraid merupakan ilmu yang mula-mula diangkat dari umat manusia. Sehubungan dengan ini Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Hendaklah kamu pelajari ilmu faraidh, maka sesungguhnya ilmu faraidh adalah suruhan dari agama kamu dan bahawasanya ilmu faraidh adalah seperdua daripada ilmu dan yang mula-mula dicabut dari umatku.”(Riwayat Ahmad)

Sesungguhnya ilmu faraid itu dicabut bukan dengan dicabut dari manusia tetapi dengan kematian para ulama yang boleh membicarakannya. Ini sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah s.a.w :

“Allah s.w.t tidak mengambil ilmu Islam itu dengan cara mencabutnya dari manusia. Sebaliknya Allah s.w.t mengambilnya dengan mengambil para ulama sehingga tidak tertinggal walaupun seorang. Manusia melantik orang jahil menjadi pemimpin, menyebabkan apabila mereka ditanya mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula ” (Mutafaq ‘alaih)

Seperdua daripada ilmu

Sesungguhnya pada masa ini tidak ramai dikalangan ulama kita yang mahir dalam ilmu faraid jika dibandingkan dengan ilmu fiqh lain seperti solat, puasa dan lain-lain sedangkan hadis yang pertama di atas menerangkan tentang betapa pentingnya ilmu faraid sehinggakan di anggap sebagai seperdua daripada ilmu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda :

“Hendaklah kamu pelajari ilmu faraid dan kamu ajarkan kepada manusia, maka sesungguhnya akulah orang yang didalam genggaman Allah dan bahawa ilmu faraid itu kelak akan digenggam dan akan nyata beberapa fitnah sehingga berselisih dua orang mengenai faraid, maka kedua-duanya tidak memperolehi orang yang menghukumkan dan menyelesaikan perselisihan di antara keduanya.” (Ibnu Majah)

Hadis-hadis di atas nampaknya memperkatakan apa yang sedang berlaku pada masa ini kerana tidak ramai dikalangan ulama kita yang mahir dalam bidang faraid. Malah tidak banyak surau atau masjid yang membicarakan tentang ilmu faraid sebaliknya kuliah-kuliah yang diadakan di kebanyakkan masjid berputar disekitar rukun Islam yang lima. Rata-rata seseorang yang ingin mengetahui tentang ilmu faraid terpaksa menunggu seminar atau bengkel yang jarang sekali di adakan. Ini adalah kerana untuk memahami ilmu faraid, seseorang itu harus menggarap dengan baik ilmu usul dan ilmu hisab sekali gus.

Pemahaman terhadap faraid

Mungkin kurangnya kefahaman tentang ilmu faraid membuat sebahagian umat Islam memberikan komen yang negatif terhadap ilmu faraid. Sebaliknya mereka yang faham tentang ilmu faraid telah memberikan komen yang baik walaupun mereka terdiri daripada orientalis yang sentiasa mencari jalan untuk memperlecehkan hukum Islam. Sebagai contoh, seorang orientalis yang bernama Rumsey menyatakan ”Pembahagian harta pusaka dalam Islam tidak syak lagi merupakan sistem perundangan harta yang paling baik dan canggih yang pernah diketahui oleh dunia bertamadun” Sementara itu, seorang lagi orientalis, Professor N. J. Coulson yang pernah mengajar di School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London menyatakan, Undang-undang pembahagian harta pusaka dalam Islam merupakan suatu pencapaian teknikal yang mantap dan sayugianyalah ilmuan Islam berasa bangga dalam ketepatan matematik dalam menentukan hak mana-mana waris, dalam keadaan apa sekalipun, boleh ditentukan.”

Waris-waris yang berhak menerima harta pusaka

Kepentingan ilmu faraid mendapat tempat di dalam Al-Quran; yang mana Al-Quran sendiri menerangkan dengan agak panjang lebar tentang pembahagian harta pusaka sedangkan ianya bukan merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Menurut seorang mufassirin yang terkenal, Imam Ibnu Kathir, terdapat tiga ayat utama di dalam Al-Quran yang menerangkan tentang pembahagian harta pusaka iaitu di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Dalam ayat 11 Allah berfirman :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Iaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh seperdua harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (sahaja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (4:11)

Seterusnya dalam ayat 12 Al-Quran menyatakan :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dariharta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperlapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (4:12)

Kedua-dua ayat tersebut menerangkan dengan panjang lebar tentang bahagian-bahagian yang diperuntukkan kepada ibu, bapa, serta isteri atau suami. Ayat 12 juga menerangkan bahagian saudara kandung seibu, samada lelaki atau perempuan. Walaupun kedua-dua ayat tersebut agak jelas, namun kefahaman tentang ilmu faraid itu bergantung daripada satu lagi sumber syariah : iaitu As-Sunnah atau dikenali juga dengan Al-Hadis. Berdasarkan kepada Al-Quran, Al-Hadis serta pandangan dan pendapat sahabat, para ulama telah membuat beberapa rumusan bagi memudahkan orang awam seperti kita untuk mengetahui tentang pembahagian harta pusaka menurut Islam. Mereka menyatakan waris-waris yang layak menerima harta pusaka adalah seperti berikut :

Dari pihak lelaki

Anak lelaki
Cucu lelaki dari anak lelaki
Bapa
Datuk sebelah bapa ke atas
Saudara sekandung
Saudara seayah
Saudara seibu
Anak lelaki dari saudara sekandung
Anak lelaki dari saudra seayah
Bapa saudara (sebelah ayah) yang sekandung dengan ayah si mati.
Bapa saudara (sebelah ayah) yang sebapa dengan ayah si mati.
Anak lelaki daripada bapa saudara sekandung (sebelah ayah).
Anak lelaki daripada bapa saudara sebapa (sebelah ayah)
Suami

4 .Sistem Pewarisan Selepas Kedatangan Islam

SISTEM PEWARISAN SELEPAS KEDATANGAN ISLAM

Akhirnya datang Islam dengan undang-undang dan sistem-sistem yang sempurna untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus lagi benar.Namun untuk menerapkan kesempurnaan yang di bawa bukanlah sesuatu yang mudah kerana masyarakat ketika itu telah sebati dengan amalan dan warisan peninggalan nenek moyang mereka.

Secara berperingkat-peringkat sistem pewarisan diperkenalkan sebagaimana juga ketika larangan terhadap meminum minuman keras di lakukan. Sebagai langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem pewarisan yang terdahulu dan apa yang di utamakan adalah dari sudut aqidah dan tauhid.Sehinggalah Rasulullah s.a.w berhijrah dari Mekah ke Madinah dan disanalah baginda mahukan terbinanya sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai murni yang merangkumi adat, pergaulan dan juga akhlak.

Lantas baginda mempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin serta menjadikan persaudaran ini sebagai salah satu diantara sebab-sebab pewarisan.Ini adalah kerana golongan Muhajirin telah terputus hubungan dengan kaum keluarga dan sanak saudara mereka termasuklah mereka yang memeluk Islam tetapi tidak berhijrah.Pewarisan sebegini hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam di Madinah sahaja, manakala mereka yang memeluk Islam tetapi tidak berhijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan untuk mewarisi waris mereka yang berhijrah.

Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan tentang persaudaraan dan pewarisan ini yang terbina dengan kalimah “La ila ha ila Allah”.Firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Anfal (ayat 72) yang bermaksud : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan pertolongan, mereka itu antara satu sama lain lindung-melindungi.Dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tiada kewajipan sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Perkataan “Walayah” dalam ayat tersebut membawa maksud perwarisan yang terbentuk disebabkan oleh “persaudaraan hukmiyah” diantara kaum Muhajirin dan Ansar.Mereka mewarisi antara satu sama lain sehinggalah Allah s.w.t memansuhkan ayat tersebut setelah keadaan Islam stabil.

Apabila Islam telah berdiri kukuh dengan pembukaan Kota Mekah serta Islam telah menjadi agama anutan orang ramai, maka Allah memansuhkan pewarisan berbentuk demikian dan kembalilah sistem pewarisan Islam kepada keadaan asalnya.Firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Anfal (ayat75) yang bermaksud “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu jua.Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada orang yang bukan dari kerabatnya) di dalam kitab Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Keadaan yang sama juga dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al-Ahzab (ayat 6) yang bermaksud “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang mukmin dan orang-orang Muhajirin kecuali kalau kamu mahu berbuat baik kepada saudara-saudaramu(seagama).Adalah yang demikian telah tertulis di dalam Kitab Allah”.

Seterusnya Islam membatalkan pewarisan yang melibatkan anak atau keluarga angkat sebagaimana firmanNya dalam Surah Al-Ahzab (ayat 40) yang bermaksud “Muhamad itu sekali-kali bukanlah bapa seorang lelaki diantara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir.Dan Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu”.

Pada zaman permulaan Islam, orang-orang Islam di berikan hak sepenuhnya untuk menulis wasiat, dengan syarat wasiat tersebut hendaklah ditujukan kepada ibu-bapa dan sanak saudara.Namun kemudiannya Islam telah mengenakan syarat, wasiat hanyalah kepada bukan waris dan tidak melebihi satu pertiga daripada harta peninggalan.

Begitu juga Islam telah menghapuskan adat buruk masyarakat Arab Jahiliyyah iaitu melarang kaum wanita dan kanak-kanak dari mendapat pembahagian harta pusaka.Islam mengiktiraf hak wanita dan kanak-kanak dan meletakkan mereka di dalam golongan orang-orang yang berhak menerima harta pusaka.Sepertimana firman Allah s.w.t dalam Surah An-Nisa (ayat 7) yang bermaksud “Bagi lelaki ada bahagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada bahagian dari peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan”.

Begitulah pendekatan Islam yang berperingkat-peringkat dalam mensyariatkan sistem pewarisan yang lengkap dan sempurna untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan umat manusia di dunia mahupun di akhirat.Pembaharuan tersebut dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran (Surah An-Nisaa’ ayat 11-12) dengan jelas dan terang untuk membuktikan bahawasanya Islam adalah sebuah agama yang merangkumi segala aspek kehidupan.

Sistem pewarisan Islam telah membawa beberapa pembaharuan dimana golongan wanita, kanak-kanak telah diiktiraf dan diberikan hak dalam pembahagian harta pusaka.Perakuan hak untuk mewarisi harta pusaka setiap waris dari kedua-dua susur galur lelaki dan wanita serta merangkumi semua lapisan waris tidak kira tua atau muda, besar atau kecil bahkan sehingga janin dan bayi dalam kandungan.

Ini adalah kerana Islam memartabatkan kedudukan wanita dan sumbangan mereka kepada keluarga, masyarakat dan negara.Hak memperolehi bahagian harta pusaka ditentukan berasaskan hubungan kerabat, akad perkahwinan dan akidah yang sama.Susunan institusi kekeluargaan di dalam Islam adalah berkait rapat dengan sistem pewarisan.Ini memandangkan masyarakat terbina di atas beberapa unit keluarga dan Islam amat menghargai peranan yang di mainkan oleh setiap ahli keluarga.Lantaran itu hak untuk mewarisi diberikan kepada anggota keluarga yang terdekat dengan simati dan mereka yang menuntut harta pusaka mestilah membuktikan bahawa mereka adalah layak dan sah mewarisi tanpa dihalang oleh sebarang faktor. Sistem pewarisan Islam mengenakan peraturan yang ketat di dalam pembahagian pusaka di mana kadar minimum 2/3 dari harta pusaka adalah tertakluk kepada mekanisma faraid.Selebihnya adalah tertakluk kepada penyelesaian transaksi-transaksi lain seperti wasiat, hibah, wakaf dan sebagainya.Pemilikan merupakan hubungan yang dikaitkan antara manusia dan harta, dengan pemilikan manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu yang difikirkan perlu keatas harta tersebut.Apabila hubungan ini terjalin, manusia dinamakan pemilik manakala harta pula dinamakan sebagai sesuatu yang dimiliki.Sudah menjadi tabiat semulajadi manusia, mengumpul dan menambah harta kekayaan, manusia juga memerlukan harta selagi hayat masih dikandung badan.Apabila manusia menemui ajal maka hak pemilikannya turut lenyap dan luput.Adalah menjadi satu keperluan untuk mendapatkan pemilik baru sebagai ganti bagi mengurus harta yang ditinggalkan dan memperolehi faedah-faedah daripada harta peninggalan tersebut.

3. Sejarah Sistem Pewarisan Sebelum Kedatangan Islam

SEJARAH SISTEM PEWARISAN SEBELUM KEDATANGAN ISLAM

Perkataan waris berasal dari bahasa Arab mirath tetapi didalam bahasa Melayu, huruf `tha` diganti dengan huruf s dalam ejaan rumi. Dalam bahasa Arab bentuk jamak daripada waris ialah mawarith yang bererti harta peninggalan si mati yang akan dibahagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan pewarisan disebut dengan ilmu mawarith yang lebih dikenali dengan ilmu faraidh. Ini bererti ilmu faraidh atau ilmu pewarisan membicarakan tentang harta warisan atau harta pusaka seseorang.

Harta memainkan peranan yang besar di dalam kehidupan manusia dan menjamin keutuhan sosio-ekonomi sesebuah masyarakat. Harta pusaka menurut perspektif Islam meliputi semua harta atau kepentingan yang bersifat harta yang boleh dimiliki oleh seseorang dengan kematian pewarisnya. Harta boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu harta alih seperti wang simpanan dan harta tak alih seperti hartanah dan sebagainya.

Sistem pewarisan merupakan satu sistem yang lahir dari fitrah semulajadi manusia dan ianya menjadikan orang yang kemudian mewarisi apa jua warisan dari orang yang terdahulu. Sistem ini juga terdapat di dalam agama-agama yang terdahulu yang muncul sebelum kedatangan Islam, setiap bangsa juga mempunyai sistem pewarisan tertentu yang berbeza dari sistem pewarisan bangsa lain.

Sebelum Kedatangan Islam

Masyarakat Arab pada suatu ketika dahulu, hidup berpindah-randah (nomad) dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk memenuhi tuntutan kehidupan seperti air dan makanan binatang ternakan. Perpindahan ini tidak dapat dielakkan untuk mencari kawasan yang subur demi meneruskan kelangsungan hidup.

Pada zaman Jahiliyyah, yakni sebelum kedatangan Islam, kaum wanita (anak-anak perempuan, isteri, ibu-ibu dan waris perempuan yang lain) langsung tidak di berikan hak dalam pembahagian harta pusaka. Ianya hanya berlegar di kalangan kaum lelaki sahaja dan tidak diselang seli oleh susur galur wanita.

Demikian juga halnya dengan kanak-kanak yang belum baligh tidak diberikan hak dalam pembahagian harta pusaka.

Alasan yang diberikan untuk tidak memberikan hak kepada kaum wanita dan kanak-kanak adalah kerana mereka tidak mampu untuk berperang dan tidak berupaya untuk melindungi kaum keluarga dari ancaman musuh. Ini kerana masyarakat Jahiliyah ketika itu hidup berpuak-puak dan amat kuat sikap kesukuan mereka dan pergaduhan sering tercetus di antara satu sama lain.

Lantaran sikap gemar berbalah dan berperang, mengakibatkan masyarakat Arab Jahiliyah amat bergantung kepada kaum lelaki yang gagah perkasa untuk melindungi kaum keluarga dan maruah suku kaumnya.

Atas faktor-faktor tersebut, lahirlah satu sistem pewarisan yang hanya mengutamakan kaum lelaki yang di anggap sebagai benteng sesuatu suku kaum. Manakala kaum yang lemah seperti wanita dan kanak-kanak tidak di berikan hak dalam pembahagian harta pusaka kerana dianggap tidak mampu untuk melindungi suku kaum bahkan terpaksa pula dilindungi.

Ciri-ciri Pewarisan

Ciri-ciri pewarisan masyarakat Arab Jahiliyyah adalah berlandaskan persaudaraan.Namun persaudaraan sahaja tidak mencukupi tanpa ciri-ciri tambahan seperti jantina, yang mana di syaratkan seorang waris yang berhak untuk mendapat bahagian daripada harta pusaka ialah lelaki bukannya wanita.Cukup umur dan mampu untuk memikul senjata, juga merupakan syarat yang kedua dan semestinya waris mampu untuk mempertahankan suku kaumnya. Jika simati meninggalkan anak lelaki yang belum cukup umur dan saudara lelaki yang gagah perkasa, maka harta tersebut akan diwarisi oleh saudara lelaki tersebut.Sumpah dan akujanji turut menjadi ciri perwarisan di kalangan mereka Ini adalah antara amalan yang biasa di lakukan oleh kaum lelaki masyarakat Arab Jahiliyyah.Antara akad yang biasa dilafazkan ialah “darahku darahmu, kamu akan mewarisi aku dan aku akan mewarisimu, kamu boleh meminta dariku dan aku akan meminta darimu”, apabila di persetujui oleh pihak kedua maka mereka akan mewarisi antara satu sama lain.Ciri yang ketiga ialah anak atau keluarga angkat. Amalan ini sudah menjadi satu kebiasaan pada zaman Jahiliyyah dan ianya juga kekal sehingga ke hari ini, Rasullullah s.a.w juga turut mempunyai seorang anak angkat iaitu Zaid bin Harith yang juga dinamakan sebagai Zaid bin Muhammad. Anak atau keluarga angkat ini akan mewarisi antara satu sama lain sehinggalah amalan pewarisan tersebut ditegah oleh Islam.

Firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Ahzab (ayat ke-5) yang bermaksud “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan menggunakan nama bapa mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama denganmu.Dan tiada dosa keatasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi yang berdosa adalah apa yang disengaja oleh hatimu.Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” .

Selepas kedatangan Islam

Akhirnya datang Islam dengan undang-undang dan sistem-sistem yang sempurna untuk menerangi seluruh kegelapan dan membawa manusia ke jalan yang lurus lagi benar.Namun untuk menerapkan kesempurnaan yang di bawa bukanlah sesuatu yang mudah kerana masyarakat ketika itu telah sebati dengan amalan dan warisan peninggalan nenek moyang mereka.

Secara berperingkat-peringkat sistem pewarisan diperkenalkan sebagaimana juga ketika larangan terhadap meminum minuman keras di lakukan. Sebagai langkah pertama, mereka dibiarkan dengan sistem pewarisan yang terdahulu dan apa yang di utamakan adalah dari sudut aqidah dan tauhid.Sehinggalah Rasulullah s.a.w berhijrah dari Mekah ke Madinah dan disanalah baginda mahukan terbinanya sebuah masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai murni yang merangkumi adat, pergaulan dan juga akhlak.

Lantas baginda mempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin serta menjadikan persaudaran ini sebagai salah satu diantara sebab-sebab pewarisan.Ini adalah kerana golongan Muhajirin telah terputus hubungan dengan kaum keluarga dan sanak saudara mereka termasuklah mereka yang memeluk Islam tetapi tidak berhijrah.Pewarisan sebegini hanya tertumpu di kalangan orang-orang Islam di Madinah sahaja, manakala mereka yang memeluk Islam tetapi tidak berhijrah (masih tinggal di Mekah) tidak dibolehkan untuk mewarisi waris mereka yang berhijrah.

Maka turunlah Al-Quran untuk menjelaskan tentang persaudaraan dan pewarisan ini yang terbina dengan kalimah “La ila ha ila Allah”.Firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Anfal (ayat 72) yang bermaksud : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan pertolongan, mereka itu antara satu sama lain lindung-melindungi.Dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah maka tiada kewajipan sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah.Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Perkataan “Walayah” dalam ayat tersebut membawa maksud perwarisan yang terbentuk disebabkan oleh “persaudaraan hukmiyah” diantara kaum Muhajirin dan Ansar.Mereka mewarisi antara satu sama lain sehinggalah Allah s.w.t memansuhkan ayat tersebut setelah keadaan Islam stabil.

Apabila Islam telah berdiri kukuh dengan pembukaan Kota Mekah serta Islam telah menjadi agama anutan orang ramai, maka Allah memansuhkan pewarisan berbentuk demikian dan kembalilah sistem pewarisan Islam kepada keadaan asalnya.Firman Allah s.w.t dalam Surah Al-Anfal (ayat75) yang bermaksud “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu jua.Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada orang yang bukan dari kerabatnya) di dalam kitab Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Keadaan yang sama juga dijelaskan oleh Allah dalam Surah Al-Ahzab (ayat 6) yang bermaksud “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka.Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang mukmin dan orang-orang Muhajirin kecuali kalau kamu mahu berbuat baik kepada saudara-saudaramu(seagama).Adalah yang demikian telah tertulis di dalam Kitab Allah”.

Seterusnya Islam membatalkan pewarisan yang melibatkan anak atau keluarga angkat sebagaimana firmanNya dalam Surah Al-Ahzab (ayat 40) yang bermaksud “Muhamad itu sekali-kali bukanlah bapa seorang lelaki diantara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan Nabi yang terakhir.Dan Allah Maha Mengetahui akan segala sesuatu”.

Pada zaman permulaan Islam, orang-orang Islam di berikan hak sepenuhnya untuk menulis wasiat, dengan syarat wasiat tersebut hendaklah ditujukan kepada ibu-bapa dan sanak saudara.Namun kemudiannya Islam telah mengenakan syarat, wasiat hanyalah kepada bukan waris dan tidak melebihi satu pertiga daripada harta peninggalan.

Begitu juga Islam telah menghapuskan adat buruk masyarakat Arab Jahiliyyah iaitu melarang kaum wanita dan kanak-kanak dari mendapat pembahagian harta pusaka.Islam mengiktiraf hak wanita dan kanak-kanak dan meletakkan mereka di dalam golongan orang-orang yang berhak menerima harta pusaka.Sepertimana firman Allah s.w.t dalam Surah An-Nisa (ayat 7) yang bermaksud “Bagi lelaki ada bahagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya dan bagi wanita ada bahagian dari peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya,baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang ditetapkan”.

2. Mengapa perlu merancang

Mengapa perlu merancang

Rasullullah s.a.w. juga berpesan agar kita agar merancang untuk masa depan, termasuk perancangan harta. Sehubungan dengan ini Rasulullah bersabda, “Gunakan lima sebelum lima; masa muda sebelum masa tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk dan hidup sebelum mati”. Ini bermakna kita harus menggunakan kesempatan yang ada sebelum kesempitan yang menimpa; yang mana harta kekayaan yang ada digunakan sebaik mungkin sebelum kekayapan yang menjelang tiba. Pesanan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberitahu kita agar membuat perancangan yang sewajarnya.

Perancangan harta juga secara tidak langsung dinyatakan oleh Al-Quran melalui satu ayat yang menyuruh kita membuat pelaburan. Al-Quran menyatakan, “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (An-Nisa : 5) Turunnya ayat ini ditujukan kepada semua penjaga harta anak yatim dan menurut setengah mufassirin, yang dimaksudkan dengan safih (belum sempurna akal) disini ialah orang yang yang membazirkan hartanya atau tidak betul membelanjakannya – samada ia kanak-kanak ataupun orang dewasa. Menurut mereka lagi, adalah wajib bagi penjaganya menahan harta tersebut daripadanya supaya tidak sia-sia. Seterusnya mereka mengatakan harta mereka baru boleh diserahkan jika mereka bijak mengendalikannya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa merancang harta adalah penting terutama dalam zaman moden ini dimana pengurusan harta memerlukan perancangan yang baik memandangkan terdapat banyak godaan yang mengajak kita untuk berbelanja berlebihan seperti tawaran-tawaran jualan, diskaun, penggunaan kad kredit dan sebagainya.

Adalah menarik direnungkan bahawa ramai di antara mufassirin menghuraikan fiiha (dari hasil harta itu) digunakan didalam ayat di atas dan bukannya perkataan minha (daripada harta itu) untuk mengisyaratkan bahawa perbelanjaan itu hendaklah diambil daripada keuntungan harta yang dilaburkan dan bukan daripada harta pokok yang dibekukan begitu sahaja. Sesungguhnya membiarkan harta dibekukan sahaja tidak memerlukan perancangan, tetapi untuk mendatangkan hasil atau pulangan pelaburan yang baik memerlukan perancangan seperti mengambilkira risiko dan pulangan pelaburan, mempelbagaikan pelaburan dan lain-lain tindakan.

Dalam ayat yang berikutnya, iatu ayat 6 daripada surah yang sama, Allah menyatakan, “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”

Menurut satu riwayat, sebab turunnya ayat tersebut adalah mengenai Thabit bin Rifa’ah yang masih kecil yang dijaga oleh bapa saudaranya selepas kematian bapanya, Rifa’ah. Bapa saudaranya telah datang bersamanya kepada Rasulullah dan berkata, “Anak saudara saya yang yatim dalam jagaan saya, tiadalah halal bagi saya untuk membelanjakan hartanya, bilakah masanya saya menyerahkannya?. Maka turunlah ayat ini. Mufassirin menyatakan bahawa setelah mereka baligh, kedewasaan akal fikiran mereka diuji termasuk dalam bidang pengurusan harta.

Selain itu Al-Quran juga menyuruh kita agar menyediakan bekalan yang secukupnya untuk keluarga kita apabila kita meninggal dunia. Sehubungan dengan ini Allah berfirman, “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah : 180)

Ayat mewajibkan meninggalkan harta pusaka kepada kaum kerabat diturunkan untuk mencegah perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu yang berwasiat sebelum mati untuk memberikan harta pusakanya kepada orang yang jauh daripada pertalian kerabat. Tujuan mereka adalah untuk bermegah-megah, mengaharapkan puji serta bermuka-muka sedangkan kaum kerabat mereka sendiri terhindar, terbiar dan terlantar.

Islam bukan sahaja mengajar kita agar menyediakan bekalan yang secukupnya untuk keluarga kita apabila kita meninggal dunia tetapi juga menentukan kadar yang minima untuk perbelanjaan keluarga apabila kita meninggal dunia. Allah berfirman, “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah : 240)

Daripada kedua ayat tersebut, kita dapat membuat kesimpulan bahawa seseorang itu harus merancang harta pusakanya agar isteri, anak-anak serta kaum kerabat mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk meniti hari-hari depan mereka.

Menurut setengah mufassirin kedua-dua ayat di atas telah dimansukhkan oleh ayat perwarisan didalam surah An-Nisa, namun sesetengah ulama yang lain menyatakan bahawa ayat ini tidak mansukh. Jika kita mengambil pandangan mufassirin yang mengatakan ayat ini tidak mansukh, malah hendaklah dibaca bersama-sama dengan perwarisan, iaitu ayat 11 dan ayat 12 dariipada Surah An-Nisa, kita dapat membuat kesimpulan bahawa pada puratanya seseorang itu hendaklah merancang meninggalkan bekalan selama empat atau lapan tahun perbelanjaan bergantung samada beliau mempunyai anak atau tidak. Ini adalah kerana jika seseorang itu meninggal dunia, isterinya akan mendapat seperempat atau seperlapan daripada harta pusaka dan selebihnya adalah untuk kaum kerabat yang lain termasuk ibu bapa.

Malah, meninggalkan harta pusaka yang melebihi perbelanjaan asas adalah lebih baik bagi seorang Islam daripada meninggalkan waris dengan segala kekurangan. Ini berdasarkan kepada sebuah hadith yang diriwayatkan daripada Saad bin Abi Waqqas dimana Rasulullah saw bersabda, “... Sesungguhnya meninggalkan waris kamu kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka miskin meminta-minta manusia.” Setelah kita mengetahui bahawa adalah wajar meninggalkan harta pusaka secukupnya untuk waris kita, bagaimana kita dapat memastikan bahawa waris kita benar-benar akan mendapatnya? Tunggulah jawapannya pada minggu-minggu akan datang ...

1.Mengapa perlu merancang

MENGAPA PERLU MERANCANG ?

Kita perlu merancang karena ia merupakan sunnah atau jalan para rasul. Sebagai contoh, kisah Nabi Yusuf as memberikan kita pengajaran yang jelas betapa pentingnya perancangan untuk masa depan. Menurut Al-Quran, Nabi Yusuf as membuat perancangan lima belas tahun untuk menghadapi krisis kemarau yang dijangka berlaku. Beliau telah mengetahui kedatangan kemarau melalui ilmu mentafsir mimpi yang dikurniakan Allah kepada beliau. Sehubungan dengan ini beliau telah membuat persiapan yang rapi dan merangka pelan ekonomi yang mantap bagi menghadapi krisis tersebut. Bukan sahaja beliau telah dapat membangunkan ekonomi negeri Mesir tetapi dapat membantu rakyat negara lain. Al-Quran merakamkannya dengan menyatakan, “Yusuf berkata: ‘Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.’” (Surah Yusuf : 47-49)

Surah Yusuf juga menceritakan bagaimana bapanya, Nabi Ya’akub as telah membuat perancangan untuk mengurangkan risiko dengan memberi pesanan kepada anak-anaknya, “Dan Ya'qub berkata: ‘Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, tetapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri’”. (Surah Yusuf : 67 )

Apabila kita membaca sirah Rasullullah s.a.w. kita juga dapati beliau membuat perancangan untuk setiap pekerjaan yang dilakukannya. Baginda akan mengambilkira semua kemungkinan dan menyediakan semua persiapan sebelum menjalankannya; dan ini bukan bermakna beliau tidak bertawakkal kepada Allah swt. Sebagai contoh, beliau mengarahkan sebahagian sahabat berhijrah ke Habshah bagi mengelakkan daripada dizalimi oleh kafir Quraish. Pemilihan Habshah bukan dibuat secara hentam keromo. Baginda amat arif tentang latarbelakang geografi, keagamaan serta politik negara tersebut dan pasti bahawa Habshahlah tempat yang paling sesuai bagi orang-orang Islam yang dizalimi itu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa orang-orang Islam pada masa itu pun tidak terputus daripada apa yang berlaku di dunia walaupun keadaan pengangkutan sangat dhaif. Dengan teknologi ICT yang terkini, umat Islam tiada alasan untuk tidak mengetahui keadaan dunia sekeliling dan membuat perancangan yang sewajarnya.

Kepekaan umat Islam terhadap apa yang berlaku di dunia juga jelas dengan sikap mereka terhadap konflik yang berlaku di antara kerajaan Parsi dan kerajaan Byzantium pada masa itu. Sehubungan dengan ini Al-Quran menyatakan, “Telah dikalahkan bangsa Rumawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan aebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang. (Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjiNya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya.” (Ar-Rum 2 - 8)

Antara contoh yang paling ketara tentang kepentingan perancangan ialah hijrah Rasulullah saw ke Madinah. Hijrah telah menggabungkan unsur perancangan yang rapi dengan meletakkan keyakinan kepada Allah swt. Rasulullah saw telah menyediakan segala sumber dalam kemampuannya sebagai manusia biasa dan pada waktu sama mengambil segala langkah berjaga-jaga bagi memastikan kejayaannya. Baginda telah mendapatkan tempat untuk berhijrah dengan melakukan dua perjanjian dengan penduduk Madinah, yang mana mereka (penduduk Madinah) akan melindungi Baginda dam orang-orang Islam yang akan berhijrah ke Madinah sepertimana mereka akan melindungi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Kemudian Baginda memilih rakan yang sangat dipercayai, Saidina Abu Bakar ra untuk menemani beliau dalam perjalanan ke Madinah; dan Abu Barkar ra memanglah orang paling tepat.

Baginda juga memilih orang terpecaya, Saidina ‘Ali kw untuk menggantikan Baginda di tempat tidur bagi memperdaya kafir Quraish yang telah berjaga sepanjang malam untuk membunuh Baginda sebaik saja Baginda meninggalkan rumah Baginda. Saidina ‘Ali kw telah menjalankan tugas beliau dengan yakin dan berani walaupun ia mengancam nyawa beliau.

Baginda Rasulullah saw juga menyediakan seorang pakar penunjuk jalan, ‘Abdullah bi Uraiqat, untuk membawa beliau dan Saidina Abu Bakar ra ke Madinah. Walaupun penunjuk jalan itu seorang musyrik, ia seorang yang boleh di percayai. (Sehubungan dengan ini fuqaha Islam telah menjadikan peristiwa tersebut sebagai hujah membolehkan orang-orang Islam mendapatkan bantuan orang bukan Islam dalam urusan dunia mereka selagi mereka boleh dipercayai).

Disamping itu Rasulullah saw juga memilih sebuah gua yang telah ditinggalkan (gua Thaur), untuk bersembunyi selama beberapa hari sehingga kafir Quraish mengurangkan tindakan memburu Baginda. Gua Thaur juga dipilih kerana kedudukannya yang melawan arah Madinah. Ini adalah untuk mengelirukan lagi kafir Quraish.

Rasulullah saw juga menyediakan satu pasukan untuk membawa makanan dan berita sepanjang penyembunyian Baginda di gua tersebut. Pasukan tersebut terdiri daripada Asma’ dan ‘Abdullah, anak-anak Saidina Abu Bakar ra, dan Amir bin Fuhairah, pembantu Saidina Abu Bakar ra. Asma’ dan ‘Abdullah di tugaskan untuk membawa makanan dan berita sementara Amir di tugaskan untuk menutup jejak Asma’ dan ‘Abdullah dengan membawa kambing-kambing melalui jalan yang telah di lalui oleh Asma’ dan ‘Abdullah.

Peristiwa di atas menunjukkan kepada kita bahawa perancangan Baginda merupakan perancangan yang paling baik. Baginda tidak membiarkan suatu pun kepada “takdir” dan telah menugaskan setiap orang yang Baginda telah pilih untuk memainkan peranan yang tertentu.

Namun, walaupun Baginda telah menyediakan segala persiapan, perancangan tersebut hampir gagal apabila kafir Quraish berada di mulut gua Thaur hampir menjumpai Rasulullah saw dan Saidina Abu Bakar ra. Pada ketika itu Abu Bakar ra yang khuatir tentang keselamatan Rasulullah saw berbisik, “Kalau salah seorang daripada mereka menjenguk kedalam, mereka akan menjumpai kita.” Rasulullah saw yang penuh yakin dengan bantuan Allah menjawab, “Apa pandangan kamu, Abu Bakar, tentang dua orang sahabat yang dibantu oleh Yang Ketiga? Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.” Peristiwa ini dirakamkan oleh Al-Quran apabila Al-Quran menyatakan, “Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) maka sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quraan menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At Taubah : 40)

Jawapan Rasulullah saw merupakan contoh yang jelas tentang keyakinan sebenar terhadap Allah swt. Melalui peristiwa ini Baginda mengajar kita bahawa kita mesti melakukan apa yang terbaik dalam melakukan sesuatu dan menyerahkan segala yang di luar kemampuan kita kepada Allah swt. Inilah pengertian sebenar bertawakkal kepada Allah swt. Selain daripada peristiwa Hijrah, terdapat banyak contoh daripada sejarah Islam yang menunjukkan bahawa bertawakkal kepada Allah swt bukan bererti kita harus berpeluk tubuh tanpa merancang. Salah satu contoh ialah apabila Rasulullah s.a.w. bertanya kepada seorang Arab Badwi mengapa beliau meninggalkan untanya tanpa ditambat. Jawab Arab Badwi itu: “ Aku bertawakkal kepada Allah”. Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda: “Tambat unta kamu dahulu, kemudian bertawakkal kepada Allah”.

Friday, September 30, 2005

KISAH PARA SAHABAT

KISAH PARA SAHABAT

Perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. ke Taif Selama sembilan tahun selepas perlantikan Nabi Muhammad s.a.w sebagai Pesuruh Allah s.w.t., Nabi Muhammad s.a.w telah menjalankan dakwah dikalangan kaumnya sendiri disekitar kota Mekah untuk memimpin dan memperbaiki keadaan hidup mereka.Segelintir manusia sahaja yang telah memeluk agama Islam ataupun yang bersimpati dengan Baginda s.a.w., yang lainnya mencuba dengan sedaya upaya untuk mengganggu dan menghalang Baginda s.a.w dan pengikut-pengikutnya. Diantara mereka yang bersimpati dengan perjuangan Baginda s.a.w termasuk Abu Talib bapa saudara Baginda s.a.w sendiri. Sungguhpun begitu Abu Talib tidak memeluk agama Islam.

Berikutan dengan kematian Abu Talib, pihak Khuraish berasa bebas untuk memperhebatkan gangguan dan penentangan mereka terhadap Baginda s.a.w. Di Taif, bandar yang kedua terbesar di Hijaz, terdapat Bani Thafiq suatu puak yang sangat kuat dan besar bilangan ahlinya. Nabi Muhammad s.a.w. berlepas keTaif dengan harapan ia dapat mempengaruhi kaum Bani Thafiq untuk menerima Islam dan dengan demikian memperolehi perlindungan bagi pemeluk-pemeluk agama Islam dari gangguan puak Khuraish. Baginda s.a.w juga bercita-cita hendak menjadikan Taif markas kegiatan-kegiatan dakwah Baginda s.a.w. Sebaik-baik sahaja Baginda s.a.w tiba disana, Baginda s.a.w telah mengunjungi tiga orang pemuka Bani Thafiq secara berasingan dan menyampaikan kepada mereka risalah Allah s.w.t. Bukan sahaja mereka tidak mahu menerima ajaran Allah s.w.t. bahkan enggan mendengar apa yang dikemukakan oleh Baginda s.a.w kepada mereka. Baginda s.a.w telah dilayani secara kasar dan sungguh-sungguh biadap. Kekasaran mereka sungguh bertentangan dengan semangat memuliakan dan menghormati yang telah menjadi sebahagian daripada cara hidup bangsa Arab. Dengan terus terang mereka mengatakan yang mereka tidak suka Baginda s.a.w. tinggal ditempat mereka. Baginda s.a.w. berharap yang kedatangan Baginda s.a.w akan disambut dengan sopan santun, diiringi dengan kata-kata yang lemah lembut. Sebaliknya Baginda s.a.w telah dilempari dengan kata-kata yang kasar.

Kata seorang daripada pemuka-pemuka tadi dengan penuh ejekan: "Hoi,benarkah yang Allah s.w.t. telah melantik kamu menjadi PesuruhNya?"Kata seorang lagi sambil ketawa: "Tidak bolehkah Allah memilih manusia selain dari engkau untuk menjadi PesuruhNya?"Yang ketiga pula melempar kata-kata hina yang bunyinya demikian: "Kalau engkau benar-benar seorang Nabi, aku tidak ingin bercakap-cakap dengan engkau kerana perbuatan yang demikian akan mendatangkan bencana kepada diriku.Sebaliknya jika kamu seorang pendusta,tidak guna aku bercakap-cakap dengan engkau."

Dalam menghadapi penentangan yang sebegini hebat, ketabahan dan kecekalan hati yang merupakan sifat-sifat semulajadi Nabi Muhammad s.a.w. tidak menyebabkan Baginda s.a.w. berasa hampa dan gagal barang sedikit jua pun. Selepas meninggalkan pemuka-pemuka Banu Thafiq tadi, Baginda s.a.w cuba menghampiri rakyat biasa Disini juga Baginda s.a.w menemui kegagalan. Mereka menyuruh Baginda s.a.w keluar dalam Taif. Apabila Baginda s.a.w menyedari yang usahaBaginda s.a.w tidak mendatangkan hasil yang diingini, Baginda s.a.w pun membuat keputusan hendak menginggalkan kota itu. Tetapi mereka tidak membiarkan Baginda s.a.w keluar dari Taif secara aman. Mereka melepaskan kacang-kacang hantu mereka supaya mengusik,mengejek,mengacau dan melemparinya dengan batu. Pelemparan batu yang dilakukan keatas Baginda s.a.w itu sedemikian rupa hingga badan Baginda s.a.w berdarah akibat luka-luka. Apabila Baginda s.a.w berada agak jauh dari kota Taif, Baginda s.a.w pun berdoa kepada Baginda s.a.w. yang bermaksud:

" Wahai Tuhanku, kepada Engkau aku adukan kelemahan tenagaku dan kekurangan daya-upayaku pada pandangan manusia. Wahai Tuhan yang Maha Rahim kepada sesiapa Engkau menyerahkan daku?Kepada musuh yang akan menerkamkan aku ataukah kepada keluarga yang engkau berikan kepadanya uruskanku, tidak ada keberatan bagiku asal aku tetap dalam keredzaanMu. Dalam pada itu afiatMu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya mukaMu yang mulia yang menyinari segala langit dan menerangi segala yang gelap dan atasnyalah teratur segala urusan dunia dan akirat, dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahanMu atau dari Engkau turun atasku azabMu kepada Engkaulah aku adukan hal ku sehingga Engkau redza. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Engkau"

Demikianlah sedihnya doa yang dihadapi kepada Allah s.w.t. oleh Baginda s.a.w sehingga Allah s.w.t. mengutuskan Malaikat Jibrail buat menemui Baginda s.a.w. Setibanya dihadapan Nabi Muhammad s.a.w. diapun memberi salam seraya berkata:" Allah s.w.t.. mengetahui apa yang telah berlaku diantara kamu dan orang-orang ini. Allah s.w.t. telah menyediakan malaikat digunung ganang disini khas untuk menjalankan sebarang perintah kamu."

Sambil berkata demikian Jibrail menghadapkan malaikat itu dimuka Baginda s.a.w Kata Malaikat ini:"Wahai Rasulullah, saya bersiap sedia untuk menjalankan perintah Tuan. Kalau dikehendaki, saya sanggup menyebabkan gunung-gunung disebelah menyebelah kota ini berlanggaran sehingga penduduk-penduduk dikedua-dua belah mati tertindih. Kalau tidak, Tuan cadangkan apa saja hukuman yang selayaknya diterima oleh orang-orang ini."

Mendengar janji-janji Malaikat itu, Nabi Muhammad s.a.w. yang penuh dengan sifat rahim dan belas kasihan pun berkata:"Walaupun orang-orang ini tidak menerima Islam, saya harap dengan kehendak Allah s.w.t., yang anak-anak mereka, pada satu masa nanti, akan menyembah Allah s.w.t.. dan berbakti kepadaNya."

Sekarang perhatikanlah tauladan mulia dan suci murni yang telah dipertunjukkan oleh Baginda s.a.w. Kita semua mengakui yang kita menjadi pengikut-pengikutNya, tetapi dalam urusan hidup kita sehari-sehari,apabila cadangan kita ditolak atau tidak dipersetujui maka kita dengan lekasnya melemparkan maki hamun dan terkadang-kadang bercita-cita hendak membalas dendam terhadap mereka yang tidak bersetuju dengan kita.Sebagai pengikut-pengikutnya kita hendahlah mencontohi Baginda s.a.w. Selepas menerima penghinaa ditangan penduduk-penduduk Kota Taif, Baginda s.a.w hanya berdoa. Baginda s.a.w. tidak memarahi mereka,tidak mengutuk mereka dan tidak mengambil sebarang tindakan balas walaupun diberi kesempatan sebaik-baiknya untuk membuat demikian.

KESYAHIDAN ANAS BIN NADHR

Anas bin Nadhr ialah salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak mengambil bahagian dalam peperangan Badar. Dia berasa kesal kerana tidak menyertai peperangan tersebut. Oleh hal yang demikian dia senantiasa menanti-nanti peluang untuk menyertai peperangan untuk menebuskan apa yang dianggapnya suatu kerugian bagi dirinya. Kesempatan yang dinanti-nantinya itupun tibalah apabila berlaku perang Uhud pada tahun yang berikutnya. Anas pun dengan serta merta menyertai tentera Muslimin dengan semangat kejihadan yang tulin maju kemedan pertempuran. Sungguhpun bala tentera yang dihadapi mereka berkali-kali ganda banyaknya namun tentera Muslimin sedang mengatasi pihak musuh. Tiba-tiba berlaku suatu kesilapan.

Nabi Muhammad s.a.w. telah menghantar sepasukan pemanah-pemanah yang terdiri daripada 50 orang untuk menguasai tentera berkuda pihak musuh yang mungkin menyerang tentera Muslimin dari belakang. Mereka diperintahkan supaya menetap diatas sebuah bukit dibelakang tentera Muslimin selagi mereka tidak menerima arahan daripada Nabi Muhammad s.a.w. sendiri menyuruh mereka berundur dari situ. Tetapi mereka ini telah mengingkari arahan Baginda s.a.w. Apabila mereka lihat askar-askar musuh lari lintang pikang, diburu oleh Mujahid-Mujahid Islam, mereka menyangka yang kemenangan telah pun tercapai lantas meninggalkan tempat mereka sambil berkejar-kejaran untuk mendapatkan harta rampasan. Yang tinggal diatas bukit itu hanyalah ketua mereka dan beberapa orang yang masih taat. Apabila dilihat oleh pemimpin tentera mushrikin yang bukit itu telah terdedah, dia pun mengerah pasukannya menyebu dan membunuh tentera panah Muslimin yang masih bertahan diatasnya dan melancarkan serangan balas terhadap tentera muslimin dari belakang ketika mereka sedang asyik mengumpulkan tentera rampasan.Dalam keadaan kelam kabut inilah Anas terpandang kepada Saad bin Maaz yang sedang melalui hadapannya. Dia memekik mengatakan:"Ya Saad! Kemana engkau? Demi Allah! Aku mencium bau Syurga yang datangnya dari Jabal Uhud".

Dengan berkata demikian dia pun menerkam musuh lalu menentang mereka habis-habisan sehingga dia gugur sebagai Syahid dimedan peperangan. Apabila badannya yang berlumuran darah itu diperiksa terdapat tidak kurang dari 80 liang luka semuanya.Tidak ada siapa yang dapat mengenalinya melainkan saudara perempuannya sahaja. Orang yang berjihad dijalan Allah s.w.t.. dengan penuh keikhlasan dan kejujuran akan mengecap nikmat syurga didunia ini dan diakirat. Demikianlah hal keadaannya dengan sahabat Anas bin Nadhr.

PERDAMAIAN HUDAIBIYAH DAN KISAH ABU JANDAL DAN ABU BASIR

Pada tahun Hijrah yang ke enam, Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya telah bertolak keMekah untuk mengerjakan Umrah. Berita mengenai Baginda s.a.w. telah sampai kepengetahuan puak Khuraish, mereka pun bersiap sedia untuk menghalang kemasukan Nabi Muhammad s.a.w Sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w yang berjumlah 1400 orang semuanya dengan semangat keislaman yang berkobar-kobar berazam hendak merempuh masuk keMekah walaupun perbuatan ini akan melibatkan pertempuran secara terbuka tetapi Nabi Muhammad s.a.w. tidak bersependapat dengan mereka. Selepas berfikir sedalam-dalamnya, Baginda s.a.w. memutuskan hendak membuat perjanjian dengan pihak Khuraish serta menerima syarat-syarat yang dikenakan oleh mereka seluruhnya.

Perjanjian yang berat sebelah ini menghampakan perasaan sabahat-sahabat Baginda s.a.w. tetapi kepatuhan dan taat setia mereka kepada Baginda s.a.w. tidak membenarkan mereka menyuarakan bantahan mereka terhadap perjanjian yang tidak adil ini. Pahlawan Islam yang seberani-beraninya seperti Umar pun terpaksa tunduk kepada keputusan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad s.a.w Mengikut salah satu daripada syarat-syarat perjanjian ini orang-orang Khuraish yang menyerah diri kepada pihak orang Muslimin mesti dikembalikan kepada Khuraish sedangkan orang-orang Islam yang menyerah diri kepada pihak Khuraish tidak akan dikembalikan kepada kaum Muslimin.

Abu Jandal, seorang pemeluk agama Islam sedang menerima penyiksaan yang dahsyat ditangan Khuraish. Apabila ia mendengar yang Nabi Muhammad s.a.w sedang berkhemah diHudaibiah, dia pun melepaskan dirinya lalu lari ketempat perkhemahan Nabi Muhammad s.a.w pada masa Perdamaian Hudaibiah hendak ditantangai. Ayah Abu Jandal,Suhail, yang ketika itu belum lagi memeluk Islam menjadi jurucakap bagi pihak Khuraish dalam perundingan mereka dengan Nabi Muhammad s.a.w untuk merangka butir-butir Perdamaian Hudaibiah. Dia menempeleng anaknya Abu Jandal serta memaksanya balik keMekah. Oleh kerana peristiwa ini berlaku ketika Perdamaian Hudaibiah belum berkuatkuasa lagi, Nabi Muhammad s.a.w berpendapat yang perkara perlarian Abu Jandal kepihak Muslimin tidak tertakluk dibawah perjanjian itu, tetapi ayah Abu Jandal menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad s.a.w

Penderitaan Abu Jandal ini menyayatkan hati para sahabat, tetapi apakan daya oleh kerana inginkan perdamaian Nabi Muhammad s.a.w terpaksa menyerahkannya kembali kepada pihak Khuraish sambil menyampaikan kata-kata penawar yang berikut:"Janganlah hendaknya kamu bermuram durja, wahai Abu Jandal. Allah s.w.t. sudah tentu akan membuka jalan buat kamu."

Selepas Perdamaian Hudaibiah ditandatangai dan selepas kepulangan Nabi Muhammad s.a.w. ke Madinah, seorang lagi penduduk Mekah yang beragama Islam telah melepaskan dirinya ke Madinah untuk mendapat perlindungan Nabi Muhammad s.a.w. Orang ini bernama Abu Basir. Permintaan orang yang kedua ini pun terpaksa ditolak oleh Nabi Muhammad s.a.w kerana menghormati Perdamaian Hudaibiah itu.Apabila tiba dua orang wakil puak Khuraish untuk membawanya pulang, ia pun diserahkan kepada orang-orang itu, tetapi sempat juga Nabi Muhammad s.a.w menasihatinya supaya bersabar dan mengharapkan pertolongan Allah s.w.t.

Dalam perjalanan ke Mekah, Abu Basir telah menggunakan helah untuk melepaskan diri. Kata Abu Basir kepada salah seorang daripada pengawal-pengawal itu:"Kawan, bagus sungguh pedang kamu itu."Setelah pedangnya dipuji demikian rupa, orang itu pun berasa bangga lalu menghunuskan pedangnya sambil berkata:"Betul kata kau. Pedang ini bagus dan aku telah mencubanya keatas beberapa orang manusia. Nah, tengoklah kalau awak hendak."

Sebaik sahaja pedang tiba ketangannya, Abu Basir pun membunuh orang itu. Melihat apa yang telah berlaku, pengawal yang seorang lagi cabut lari ke Madinah untuk melapurkan kejadian tadi kepada Nabi Muhammad s.a.w Sementara itu Abu Basir sendiri telah tiba dihadapan Nabi Muhammad s.a.w Katanya kepada Nabi Muhammad s.a.w"Ya Rasulullah, tuan telah kembalikan saya untuk menunaikan janji-janji tuan kepada kafir-kafir Khuraish itu, tetapi saya sendiri tidak ada apa-apa yang hendak ditunaikan. Saya tidak berjanji, Saya melepaskan diri kerana takut kalau-kalau mereka merosakkan keimanan saya"

Sahut Nabi Muhammad s.a.w"Kamu dengan secara tidak sedar sedang menyalakan apa peperangan. Tentu aku berasa suka kalau engkau dapat diberi pertolongan."

Dari kata-kata Nabi Muhammad s.a.wAbu Basir berpendapat yang dia akan diserahkan kepada kafir Mushrikin sekiranya mereka membuat rayuan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Oleh yang demikian dia pun meninggalkan Madinah lalu menuju ke sebuah tempat dipadang pasir berdekatan dengan pantai. Tidak lama kemudian Abu Jandal pun menyertainya setelah melepaskan dirinya dari puak Khuraish. Bilangan mereka telah meningkat apabila lebih banyak orang perlarian Islam yang terlepas dari puak Khuraish menyertai mereka. Ditempat persembunyian mereka ini, mereka telah menghadapi penderitaan hidup yang maha hebat tetapi oleh kerana tidak tertakluk kepada Perjanjian Hudaibiah, mereka telah mengganggu khalifah-khalifah Khuraish yang berlalu lalang berdekatan dengan tempat persembunyian mereka. Demikianlah hebatnya gangguan-gangguan yang mereka jalankan sehinggan puak Khuraish terpaksa menemui Nabi Muhammad s.a.w dan merayu kepada Nabi Muhammad s.a.w. supaya berusaha memberhentikan gangguan-gangguan itu.

Mengikut cerita Abu Basir sedang menghadapi maut ditempat tidurnya apabila surat kiriman Nabi Muhammad s.a.wsampai ketangannya. Dalam surat itu Nabi Muhammad s.a.w telah membenarkan ia kembali ke Madinah. Dia meninggal sambil memegang surat yang dihantar oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Demikianlah kisah yang menunjukkan kekuatan iman seorang hamba Allah s.w.t. Tidak ada suatu kuasa pun dipermukaan bumi ini yang dapat merosakkan keimanan seseorang asal saja keimanan itu merupakan keimanan yang sejati. Allah s.w.t. tetap akan menolong orang yang benar-benar beriman denganNya.

BILAL DAN PENDERITAANNYA

Bilal r.a.hu adalah salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang paling terkenal. Dia merupakan muazzin atau juru azan di Masjid Nabi. Dia merupakan seorang hamba Habshi yang dimiliki oleh seorang kafir di Mekah. Pengislamannya telah menimbulkan kemarahan yang tidak keruan didalam hati pemiliknya. Dia pun diazabkan tanpa perikemanusiaan. Umayyah bin Khalaf, pemusuh ISLAM yang terkemuka yang memiliki Bilal akan membaringkannya atas pasir yang panas membakar serta meletakkan batu besar diatas dadanya sehingga ia tidak dapat menggerakkan tulangnya yang lapan kerat. Kemudian berkatalah Umayyah kepada Bilal:"Tinggalkanlah agamamu. Kalau tidak matilah kamu dalam kepanasan matahari yang tegak."

Bilal menjawab dengan berkata:"Ahad"-(Tuhan Yang Esa)-"Ahad-(Tuhan Yang Esa)."

Pada waktu malam ia didera dengan cemeti sehingga badannya luka. Pada waktu siang pula, dia dibaringkan diatas pasir yang panas. Tuannya berharap yang ia akan meninggalkan agamanya atau pun mati akibat luka-luka dibadannya. Namun demikian Bilal masih tetap dengan pendiriannya yang teguh. Umayyah, Abu Jahal dan pengikut-pengikut mereka menyiksa Bilal secara bergilir-gilir. Akhirnya Abu Bakar telah menebuskannya dan dari sejak itu hiduplah ia sebagai seorang Muslim yang bebas. Semenjak ia dibebaskan, dia sentiasa berdampingan dengan Nabi Muhammad s.a.w. sehingga Baginda s.a.w. wafat. Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w., Bilal pun meninggalkan Kota Madinah.

Pada suatu ketika dia telah melihat Nabi Muhammad s.a.w. dalam mimpinya. Berkata Nabi Muhammad s.a.w. kepada Bilal: "Wahai Bilal, mengapakah kamu tidak melawatku?"

Sebaik-baik sahaja dia bangun dari tidurnya, dia pun bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah. Setibanya dia dikota itu dia telah berjumpa dengan Hassan dan Hussain, cucunda Nabi Muhammad s.a.w. Mereka menyuruh dia berazan.Permintaan orang yang dicintainya itu tidak dapat ditolak. Apabila suara Bilal berkumandang diruang angkasa Kota Madinah, penduduk-penduduknya pun tanpa segan dan silu menghamburkan air mata mereka kerana teringat zaman keemasan yang telah mereka lalui semasa hidupnya kekasih mereka Nabi Muhammad s.a.w. Sekali lagi Bilal telah meninggalkan Kota Madinah dan akhirnya meninggal dunia di Damsyik pada tahun Hijiriah yang ke dua puluh.

ISLAMNYA ABUZAR GHIFARI

Abuzar Ghifari merupakan seorang sahabat c yang terkenal dengan perbendaharaan ilmu pengetahuan dan kesalehannya.Kata Ali r.a.hu.: "Abuzar ialah penyimpan jenis-jenis ilmu pengetahuan yang tak dapat diperolehi oleh orang lain"

Apabila ia mula-mula mendengar khabar tentang kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., dia telah menghantar saudara laki-lakinya untuk menyiasat dengan lebih mendalam mengenai orang yang mendakwa menerima berita dari langit.Setelah puas menyiasat, saudaranya pun melapurkan kepada Abuzar yang Nabi Muhammad s.a.w. itu seorang yang bersopan-santun dan baik budi pekertinya. Ayat-ayat yang dibaca kepada manusia bukannya puisi dan bukan pula kata-kata ahli syair. Lapuran yang disampaikan itu masih belum memuaskan hati Abuzar. Dia sendiri keluar untuk mencari kenyataaan. Setibanya di Mekah, dia terus ke Baitul Haram. Pada masa itu dia tidak kenalNabi Muhammad s.a.w. dan memandangkan keadaaan pada masa itu dia berasa takut hendak bertanya darihal Nabi Muhammad s.a.w.Apabila menjelang waktu malam, dia dilihat oleh Ali r.a.hu. Oleh kerana dia seorang musafir Ali r.a.hu terpaksa membawa Abuzar kerumahnya dan melayani Abuzar sebaik-baiknya sebagai tetamu. Ali r.a.hu tidak bertanya sesuatu apa pun dan Abuzar bagi pihak dirinya pun tidak memberitahukan Alitentang maksud kedatangannya ke Mekah. Pada keesokan harinya Abuzar pergi sekali lagi ke Baitul Haram untuk mengetahui siapa dia Muhammad. Sekali lagi Abuzar gagal menemui Nabi Muhammad s.a.w. kerana pada masa itu orang-orang ISLAM sedang diganggu hebat oleh kafir-kafir musrikin. Bagi malam yang keduanya Ali r.a.hu membawa Abuzar kerumahnya. Pada malam yang kedua ini pun Ali r.a.hu tidak bertanya hal Abuzar, tetapi pada malam ketiga Ali r.a.hu bertanya:"Saudara, apakah sebabnya saudara datang ke kota ini?"

Sebelum menjawab, Abuzar meminta Ali r.a.hu berjanji supaya bercakap benar. Kemudian ia pun bertanya kepada Ali r.a.hu tentang Nabi Muhammad s.a.w. Ali r.a.hu berkata sebagai menjawab soalan Abuzar:"Dia sesungguhnya PESURUH ALLAH. Esok engkau ikut saja aku dan aku akan membawa kamu menjumpainya. Tetapi awas bencana yang buruk akan menimpai kamu kalau perhubungan kita ditahui orang. Semasa berjalan esok kalau aku dapati bahaya mengancam kita aku akan berpisah agak jauh sedikit daripada kamu dan berpura-pura membetulkan kasutku, tetapi engkau terus berjalan supaya orang tidak mensyaki perhubungan kita."

Pada esoknya itu Ali r.a.hu pun membawa Abuzar bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w. Tanpa banyak soal-jawab, dia telah memeluk agama ISLAM. O;eh kerana takut kalau-kalau dia diapa-apakan oleh pihak musuh, Nabi Muhammad s.a.w. pun menasihatinya supaya lekas balik dan supaya jangan mengistiharkan pengislaman di khalayak ramai, tetapi Abuzar dengan berani menjawab:"Ya Rasulullah, aku bersumpah dengan Allah yang jiwaku ditanganNya bahawa aku akan mengucap KALIMAH SYAHADAH dihadapan kafir-kafir musyirikin itu."

Janjinya pada Nabi Muhammad s.a.w. ditepatinya. Selepas ia meninggalkan Bagimda dia mengarahkan langkahnya ke Baitul Haram dimana dihadapan kaum musyrikin dan dengan suara yang lantang dia telah mengucapkan DUA KALIMAT SYAHADAH

"AKU MENYAKSIKAN YANG TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN AKU MENYAKSIKAN YANG MUHAMMAD ITU PESURUH ALLAH."

Apatah lagi, demi didengarinya ucapan Abuzar itu, orang-oarang kafir pun menyerbuinya lalu memukulnya. Kalau tidaklah kerana Abbas, (ayah saudara Nabi Muhammad s.a.w. yang ketika itu belum memeluk agama ISLAM ) Abuzar sudah tentu menemui ajalnya.Kata Abbas kepada kafir-kafir musyirikin yang menyerang Abuzar:"Tahukah kamu siapa orang ini? Dia ialah dari puak Ghifar. Khalifah-khalifah kita yang berulang alik ke Sham terpaksa melalui perkampungan mereka. Kalaulah ia dibunuh, mereka sudah tentu akan menghalang perniagaan kita dengan Sham."

Pada hari yang berikutnya Abuzar sekali lagi mengucap DUA KALIMAT SYAHADAH dihadapan kafir-kafir Quraish dan pada kali ini juga ia telah diselamatkan oleh Abbas.Keghairahan Abuzar mengucap DUA KALIMAH SYAHADAH dihadapan kafir-kafir Khuraish sungguh-sungguh luar biasa kalau dikaji dalam kontek larangan Nabi Muhammad s.a.w. kepadanya. Apakah dia boleh dituduh sebagai telah mengingkari perintah Nabi Muhammad s.a.w.

Jawabnya-TIDAK. Dia tahu yang Nabi Muhammad s.a.w. sedang mengalami penderitaan yang berbentuk gangguan dalam usahanya kearah menyibarkan agama Islam. Dia hanya hendak mencontohi Nabi Muhammad s.a.w. walaupun dia mengetahui dengan berbuat demikian dia mendedahkan dirinya kepada bahaya. Semangat keislaman yang sebeginilah yang telah membolehkan para sahabat mencapai puncak kejayaan dalam alam lahiriah serta batiniah. Keberanian Abuzar ini sudah selayaknya dicontohi oleh umat Islam dewasa ini didalam rangka usaha mereka menjalankan dakwah Islamiah. Kekejaman, penganiayaan serta penindasan tidak semestinya melemahkan semangat mereka yang telah mengucapkan Dua Khalimah Syahadah.

PENDERITAAN KHABBAB BIN ALARAT

Khabbab ialah seorang manusia yang telah banyak berkorban kerana agama yang telah dianutinya. Dia awal-awal lagi telah memeluk agama Islam dan oleh yang demikian penderitaan yang ditanggungnya pun agak lama juga. Dia telah dipaksakan memakai baju besi dan disuruh berbaring dipasir, mendedahkan badannya pada panas matahari yang terik hingga kulitnye mengelupas. Khabbab adalah seorang hamba abdi kepada seorang perempuan. Apabila diketahui oleh si perempuan tadi yang dia sering melawat Nabi Muhammad s.a.w kepalanya diselar dengan panas yang merah membara.

Umar r.a.hu semasa beliau menjadi Khalifah telah bertanya kepaha Khabbab tentang penderitaannya dikala mula-mula menganuti agama Islam dahulu. Sebagai menjawab dia menunjukkan parut-parut luka dibelakang badannya. Kata Umar,"Aku tidak pernah melihat belakang badan yang sedimikian rupa." Melanjutkan ceritanya dia mengatakan yang dia telah diheret diatas suatu timbunan bara api sehingga lemak-lemak dan darah yang mengalir dari badannya memadamkan bara-bara api itu. Apabila agama Islam telah merebak ke merata-rata tempat, Khabbab sering duduk menangis sambil berkata:"Nampaknya Allah s.w.t. sedang memberi ganjaran bagi segala penderitaan yang kita alami. Mungkin di akhirat nanti tidak ada ganjaran yang bakal kita terima."

Khabbab bercerita:

"Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. telah mengimami kami dalam sembahyang. Rasulullah s.a.w telah memanjangkan suatu rakaat. Diakhir sembahyang itu kami bertanya tentang rakaat yang panjang tadi. Rasulullah s.a.wmenjawab:"Saya telah membuat tiga permintaan kepada Allah s.w.t.. Saya berdoa:"Ya Allah, janganlah hendaknya ummatku mati kerana kebuluran, janganlah hendaknya ummatku dihapuskan oleh musuh dan janganlah hendaknya mereka berkelahi sesama mereka"."Allah s.w.t.. telah menunaikan hanya dua permintaanku yang pertama."

Khabbab telah meninggal dunia apabila usianya meningkat tiga
puluh tujuh tahun. Dia merupakan sahabat yang pertama sekali dikebumikan di Kufah. Pada suatu ketika apabila Ali r.a.hu melalui pusaranya beliau pun berkata:"Moga-moga Allah s.w.t. memberkhati dan melimpahkan rahmatNya keatas Khabbab. Dia telah memeluki Islam dengan segala senang hati dan telah menumpukan segala tenaganya semasa ia hidup untuk berusaha dijalan Allah, walaupun dengan berbuat demikian dia menderita kesusahan. Berbahagialah orang yang sentiasa mengingati hari Kiamat, yang sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi perhitungan diAkhirat nanti, yang berpuas hati dengan hidup berdikit-dikit didunia ini dan yang perbuatannya mendatangkan keridhaan tuhan."

Keridhaan Allah s.w.t.lah yang menjadi matlamat tunggal perjuangan hidup para sahabat semuanya. Semoga kita semua juga akan mendapat keridhaan Allah s.w.t.

AMMAR DAN IBUBAPANYA

Ammar dan kedua-dua orang tuanya termasuk dalam golongan kaum Muslimin yang disaksikan oleh pemusuh-pemusuh Islam kerana menerima ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Mereka telah diazabkan diatas batu-batu dan tanah yang panas membakar. Apabila Rasullullah s.a.w. lalu berdekatan mereka Nabi Muhammad s.a.w. akan menggesa mereka supaya bersabar sambil memberi khabar gembira mengenai syurga. Yasir, ayah kepada Ammar telah meninggal dunia setelah menerima penyiksaan yang berpanjangan. Ibunya yang telah tua pula ditikam mati dengan dengan lembing oleh Abu Jahal. Dia enggan meninggalkan agamanya walaupun disiksa dengan pedihnya. Dia merupakan wanita pertama yang sahid kerana mempertahankan agama.

Apabila Nabi Muhammad s.a.w. hendak berhijrah ke Madinah, Ammar telah menawarkan hendak membuat sebuah binaan dimana Nabi Muhammad s.a.w. boleh duduk, berehat diwaktu petang dan mengerjakan solat. Binaan ini didirikan dengan batu-batu yang dipungutkan oleh dirinya sendiri. Dia menentang musuh-musuh Islam dengan penuh keghairahan dan keberanian. Dalam suatu pertempuran dia telah berkata dengan gembiranya: "Aku akan menemui kawan-kawan aku tak lama lagi. Aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya."

Kemudian ia meminta air untuk diminum tetapi dia diberi susu. Sambil mengambil susu itu dia berkata: "Aku mendengar Nabi Muhammad s.a.w.. berkata padaku:"susu inilah minuman kau yang terakhir didunia!"

Dia bangun lalu meneruskan perjuangannya menentang musuh sehingga ia gugur. Pada masa itu dia berusia sembilan puluh empat tahun.

ISLAMNYA SOHAIB

Sohaib dan Ammar memeluk Islam pada waktu yang sama. Pada masa itu Nabi Muhammad s.a.w. tinggal ditempat kediaman Arqam. Mereka datang secara berasingan untuk memeluk agama Islam dan telah bertemu dipintu rumah Arqam. Sohaib seperti Ammar telah menderita akibat penyiksaan yang diterima ditangan pemusuh-pemusuh Islam. Akhirnya dia memutuskan hendak berhijrah ke Madinah.Kafir-kafir Quraish tidak mahu dia berbuat demikian lantas menghantar suatu gerombolan untuk memaksanya balik ke Mekah.Sebaik-baik sahaja kafir-kafir musyrikin itu mendekatinya, dia memekik kepada mereka:"Kamu semua tahu yang aku ini pemanah yang lebih handal daripada kamu. Selagi ada anak panah pada ku selama itulah kamu tidak dapat menghampiri aku. Apabila habis anak panah ku aku akan menggunakan pedang aku pula. Kalau kamu suka pergilah ambil wangku yang kutinggalkan di Mekah dan dua orang sahaya perempuanku sebagai penebusan diriku."

Mereka bersetuju. Dia pun memberitahu tempat dimana wangnya disimpan. Selepas itu dia meneruskan perjalanannya ke Madinah. Berkenaan dengan perbuatan Sohaib ini Allah s.w.t. telah menurunkan ayat yang berikut kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang bermaksud:

"Dan dari antara manusia ada yang menjual dirinya kerana hendak mencari keridhaan Allah dan Allah itu amat penyayang kepada hamba-hambaNya."

Pada ketika menerima ayat ini Nabi Muhammad s.a.w.. berada di Qubo. Apabila dilihatnya Sohaib, Baginda s.a.w. pun berkata: "Penjualan yang baik sungguh, Sohaib."

ISLAMNYA UMAR


Umar r.a.hu selepas ia memeluk agama Islam, menjadi kebanggaan orang-orang Islam dan musuh ketat kafir-kafir musyrikin tetapi sebelum itu dia menentang Nabi Muhammad s.a.w. dan mengganggu orang-orang yang menganuti Islam. Dalam suatu mesyuarat orang-orang Quraish, pada suatu hari mereka telah memutuskan hendak meminta salah seorang daripada mereka supaya membunuh Nabi Muhammad s.a.w.

Umar telah tampil kehadapan sebagai sukarelawan yang ingin mengusahakan pembunuhan itu. Tiap-tiap Quraish yang menghadiri mesyuarat itu berkata serentak"Ya, engkaulah yang dapat melakukannya,Umar!"

Dengan pedang yang bergantungan dilehernya, Umar pun mengarahkan langkah menuju ketempat kediamanNabi Muhammad s.a.w. Dalam perjalanannya ia telah menemui Saad bin Abi Waqqas. Saad berkata: "Kemana kau, Umar?"Umar menjawab: "Aku hendak pergi menamatkan riwayat hidup Nabi Muhammad " Saad: "Kalau begitu Banu Hashim, Banu Zuhrah dan Banu Abdi Manaf akan membunuh kamu sebagai tindakan balas."Umar(gelisah dengan amaran itu) berkata: "Nampaknya kau juga telah meninggalkan agama nenek moyang kau. Biar aku kerjakan kau dahulu."

Umar dengan serta merta menghunus pedangnya. Sambil mengistiharkan pengislamannya Saad juga berbuat demikian. Sebelum bertarung dengan Umar sempat juga berkata:"Lebih baik kau menguruskan rumahtangga kau dahulu. Saudara perempuan kau dan iparkau, kedua-duanya telah memeluk agama Islam"

Kemarahan Umar ketika mendapat cerita itu tak dapat diceritakan lagi. meninggalkan Saad, dia menggerakkan langkahnya kearah rumah saudara perempuannya. Setibanya dirumah itu dia dapati rumah itu telah berkunci dari dalam. Sambil mengetuk-ngetuk pintu itu dia menjerit dengan sekuat tenaga kepada saudaranya supaya pintu itu dibuka. Mendengar suara Umar, Khabbab telah lari bersembunyi meninggalkan masyaf-masyaf Quran yang sedang mereka baca. Apabila pintu dibuka Umar dengan cepat menempeleng saudaranya sambil berkata:"Hai pengkhianat dirimu sendiri, engkau juga telah meninggalkan agamamu."

Tanpa menghiraukan kepala saudaranya yang berdarah, dia masuk kedalam sambil bertanya: "Apakah kelian sedang buat tadi dan siapa dia orang yang suaranya aku dengar dari luar?" Iparnya menjawab:"Kami hanya berbual-bual." Umar bertanya kepada iparnya "Adakah kamu juga telah meninggalkan agama nenek moyang kamu dan memeluk agama baru?" Ipar Umar menjawab:" Bagaimana pula agama baru itu lebih baik dari agama kita yang lama itu?" Jawapan itu menyebabkan Umar memukul dengan kejam dan menarik-narik janggutnya. Saudaranya yang datang hendak melerai mereka juga dipukul sehingga mukanya berlumuran dengan darah. Sambil menangis saudara perempuannya berkata:"Umar! kami dipukul hanya kerana kami memeluk agama Islam. Kami berazam hendak mati sebagai orang-orang Islam Kau bebas melakukan apa saja yang kau suka atas diri kami."

Apabila hatinya sejuk sedikit dia berasa malu atas perbuatannya terhadap saudara perempuannya itu. Tiba-tiba ia terpandang akan masyaf-masyaf yang ditinggalkan oleh Khabbab tadi. Katanya:"Baiklah, tunjukkan masyaf-masyaf ini." "Tidak," kata saudaranya.: "Badan kau tak bersih dan orang yang tak bersih tak seharusnya memegang masyaf-masyaf ini." Umar akhirnya membersihkan badannya dan mula membca masyaf-masyaf tadi. Surah yang dibacanya ialah SURAH TAHA.Dia membaca dari permulaan surah itu.Seluruh sikap dan pandangannya berubah apabila ia sampai ke ayat yang bermaksud:

"Akulah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Aku. Oleh itu sembahlah Aku dan dirikanlah sembahyang buat mengingati Aku."
Kata Umar: "Baiklah, bawa aku bertemu dengan Muhammad "

Mendengar kata-kata Umar itu Khabbab pun keluarlah dari tempat persembunyiannya sambil berkata:"Ya Umar, ada berita baik untuk kamu. semalam (iaitu malam Juma'at)Nabi Muhammad s.a.w. telah berdoa kepada Allah s.w.t..: "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapa yang Engkau suka.".Nampaknya Allah s.w.t. telah memilih engkau sebagai menunaikan permintaan Nabi Muhammad s.a.w.

Umar telah menemui Nabi Muhammad s.a.w. dan pada pagi Juma'at dia telah memeluk agama Islam Pengislaman Umar merupakan merupakan suatu pukulan yang hebat kepada puak musyrikin. Sungguh pun begitu bilangan orang Islam terlalu kecil kalau dibandingkan dengan bilangan puak musuh. Kafir-kafir musyrikin telah memperhebatkan usaha-usaha mereka untuk menghapuskan orang-orang Islam serta agama mereka. Dengan Islamnya Umar, kaum Muslimin telah bertambah berani dan sekarang mereka mendirikan sembahyang di Baitul Haram. Kata Abdullah bin Masud: "Pengislaman Umar merupakan suatu kejayaan besar kepada kaum Muslimin, perpindahannya menguatkan kami dan perlantikannya sebagai Khalifah merupakan suatu keberkatan kepada kami.:"

PERPINDAHAN KE HABSHAH DAN PEMULAUAN DILEMBAH IBNU ABI TALIB

Kesusahan dan penderitaan yang ditanggung oleh kaum Muslimin semakin bertambah-tambah. Baginda s.a.w akhirnya membenarkan mereka meninggalkan Mekah. Negeri Habshah pada masa itu diperintahkan oleh seorang raja Kristian (kemudiannya telah memeluk Islam) yang masyhur dengan belas-rahim dan keadilannya. Dalam bulan Rejab, selepas selepas lima tahun Nabi Muhammad s.a.w. menjalankan dakwahnya, kumpulan orang-orang pelarian yang pertama telah berlepas ke Habshah. Kumpulan ini terdiri daripada lima belas orang lelaki dan lima orang perempuan. Puak Quraish yang mengejar mereka tiba dipelabuhan selepas kapal mereka bertolak. Setibanya mereka diHabshah , mereka mendengar khabar angin yang mengatakan bahawa kesemua puak Quraish telah beriman dan menerima ajaran Islam. Kegembiraan mereka bukan kepalang. Mereka pun memutuskan hendak kembali ketanah air mereka, tetapi apabila hampir-hampir tiba keMekah mereka dapati yang berita angin yang mereka dengar semasa diHabshah tidak benar sama sekali. Kempen mengganggu orang-orang Islam tidak sedikit pun berkurangan. Oleh hal yang demikian setengah daripada mereka terpaksa belayar kembali keHabshah sedangkan yang lainnya memasuki kota Mekah dengan perlindungan orang-orang yang berpengaruh. Peristiwa ini dikenali dengan 'PERPINDAHAN KEHABSHAH YANG PERTAMA'. Tidak lama kemudian satu rombongan yang lebih besar terdiri daripada lapan puluh orang lelaki dan lapan belas perempuan telah berlepas keHabshah. Pemergian yang kedua ini disebut sebagai 'PERPINDAHAN KEHABSHAH YANG KEDUA'. Ahli-ahli rombongan yang kedua ini termasuk juga sebilangan kecil para sahabat Nabi Muhammad s.a.w.

Pemergian orang-orang Islam keHabshah menimbulkan kemarahan kafir-kafir Quraish. Suatu rombongan puak Quraish lengkap dengan hadiah-hadiah yang akan diberi kepada Raja Habshah, pembesar-pembesar istananya dan paderi-paderi Kristian telah berlepas kesana. Setelah pembesar-pembesar istana disogok mereka dengan senang masuk keistana penghadapan untuk menemui Raja. Mereka disujudkan dihadapan Raja sambil meletakkan hadiah-hadiah didepannya.

Mereka pun berbicara: "Tuanku, sebilangan kecil orang-orang kami telah meninggalkan agama mereka yang turun termurun dan telah memeluk agama baru yang bertentangan dengan agama kami dengan agama kamu. Merka telah datang untuk tinggal disini. Pembesar-pembesar Mekah, ibu bapa dan kaum kerabat mereka telah menghantar kami untuk membewa mereka balik. Kami memohon Tuanku supaya mereka diserahkan kepada kami."

Jawab Raja Habshah:" Kami tidak dapat menyerah orang yang telah diminta perlindungan kami tanpa usul periksa. Biarlah mereka dibawa kehadapan kami supaya dapat kami mengkaji hujah-hujah mereka. Kalau tuduhan kemurtadan yang telah kamu melemparkan terdapat mereka itu benar kami akan serahkan mereka kepada kamu."

Oleh Raja Habshah disuruhnya pegawai-pegawainya membawa orang Islam kebalai penghadapan.Orang-orang Islam itu berasa gelisah kerana tidak tahu apa yang mesti diperbuat tetapi Allah s.w.t. telah memberikan peransang. Sebaik-baik sahaja mereka sampai sampai dihadapan Raja mereka menyampaikan salam kepadanya. Seorang pegawai istana telah membantah mengatakan yang mereka tidak bersujud dihadapan raja. Mengikut adat kebiasaan orang-orang Habshi mereka menerangkan:"Nabi kami telah melangkan kami supaya bersujud kepada sesiapa melainkan Allah s.w.t."

Kemudian Raja Habshah telah menyuruh mereka membentangkan hujah-hujah mereka sebagai mempertahankan diri dari pertuduhan puak Quraish. Jaafar r.a.hu bangun lalu berucap:"Tuanku! Kami ini manusia yang jahil. Kami tidak mengenal Allah s.w.t. dan Pesuruh-pesuruhNya.Kami menyembah batu-batu, memakan bangkai serta mengerjakan segala jenis kejahatan.Kami tidak menunaikan kewajipan kami terhadfap kaum kerabat kami. Yang kuat diantara kami akan menindas yang lemah. Akhirnya bangunlah seorang Nabi yang membawa pembaharuan didalam penghidupan kami. Keturunan yang mulia, perangainya yang lurus dan kehidupannya yang suci bersih diketahui umum.Dia menyeru kami supaya kami menyembah Allah s.w.t. dan meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik.Dia mengajar kami melakukan perbuatan yang Ma'ruf dan meninggalkan yang Mungkar. Dia mengajarkan kami supaya bercakap benar, menunaikan amanah, menghormati kaum-kaum kerabat dan berbuat baik dengan jiran tetangga. Daripadanya kami belajar sembahyang, berpuasa, berzakat dan berkelakuan baik. Kami diajar supaya menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan pertumpahan darah. Dia melarang perzinaan, perbuatan-perbuatan lucah, bercakap bohong, memakan harta-harta anak yatim dengan secara haram, mengada-adakan fitnah dan sebagainya. Dia mengajar kami Quran dan Kitabullah yang mengkagumkan. Jadi kami percayakan kepadanya, kami mengikuti jejak langkahnya dan menerima ajaran yang dibawanya.Oleh kerana inilah maka kami telah menggangui dan disiksa dengan harapan kami akan kembali kepada keadaan sediakala.Apabila kejaman orang-orang kami melampui batas-batas perikemanusiaan, kami pun dengan doa restu Nabi kami telah datang kemari untuk berlindung ditempat Tuanku."

Kata Raja Habshab:"Perdengarkan sedikit kuma Quran yang telah kamu pelajari daripida Nabi kamu." Jaafar pun membacalah ayat-ayat pada permulaan 'Surah Mariam'. Ayat-ayat yang dibaca begitu mengharukan hati nurani para pendengar sehingga pipi mereka dibasahi air mata."Demi Allah!" kata Raji Habshah."Perkatan-perkataan ini dari perkataan-perkataan yang diturunkan kepada Musa merupakan cahaya dari suatu sumber sinaran yang sama."

Menoleh kepada perwakilan puak Quraish, Dia berkata yang dia enggan menyerahkan orang-orang pelarian itu kepada mereka.Sungguhpun orang-orang Quraish telah berasa malu dan hampa namun mereka tidak mahu mengaku kalah. Mereka mengadakan mesyuarat dimasa salah seorang daripada mereka telah berkata,:"Aku ada satu rancangan yang sudah tentu akan menimbulkan kemarahan baginda terhadap mereka."Rancangan ini tidak dipersetujui oleh rombongan-rombongan Quraish yang lain. Mereka berpendapat bahawa jiwa orang-orang Islam akan terancam jika ianya berhasil. Mereka tidak ingin membahayakan orang yang sedarah sedaging dengan mereka. Tetapi orang mencadangkan itu tiddak mahu membatalkannya. Pada esoknya, dipengaruhi pleh orang lain, perwakilan Quraish telah menghasut Raja Habshah dengan menatakan yang orang perlarian Islam tidak percaya yang Nabi Musa itu anak Allah s.w.t. Sekali lagi orang-orang Islam dibawa menghadap raja. Meraka gementar kerana ketakutan apabila ditanya mengenai pendirian mereka tentang Nabi Musa a.s mereka dengan tegas menjawab: "Kami percaya kepada kata-kata Allah yang telah diturunkan kepada Nabi kami mengenai Isa iaitu dia hanya seorang hamba dan Pesuruh Allah Kami juga percaya dengan kata-kata Allah s.w.t. yang telah disampaikanNya kepada Maryam"

Negus (Raja Habshah) berkata:"Demikian juga dakwah Isa mengenai dirinya."Paderi-paderi yang mendengar kata-kata Negus bersungut-sunut sebagai membantah tetapi dia tidak menghiraukan mereka. Dia mengembalikan hadiah-hadiah yang telah diberikan oleh perwakilan Quraish. Berpaling kepada pelarian-pelarian Islam, dia berkata:"Pergilah hidup dengan aman. Orang-orang yang menganiayai kamu akan menerima hukuman yang berat."Satu pengistiharan diraja telah dirasmikan mengenai perkara ini. Rombongan Quraish telah balik dengan perasaan sedih dan memalukan.

Kegagalan perwakilan Quraish dan kemenangan orang-orang Islam telah menyebabkan pihak mushrikin Mekah bertambah berang..Api merahan mereka telah bersemarak lagi apabila Umar telah memeluk agama Islam. Akibat kemarahan yang berleluasa ini, suatu persidangan yang dihadiri oleh pemuka-pemuka puak Quraish telah diadakan. Tujuan utama mesyuarat ini ialah hendak merancang pembunuhan Baginda s.a.w. Mereka hendak mengatasi masalah Nabi Muhammad s.a.w. dengan sekali gus tetapi pembunuhan ini bukan satu perkara yang senang diselenggarakan. Banu Hashim, puak Nabi Muhammad s.a.w. sangat banyak bilangan ahli-ahlinya dan sangat kuat pengaruhnya dikalangan bangsa Quraish. Sungguhpun banyak diantara mereka tidak menganuti agama Islam mereka sudah tentu tak akan berdiam diri kalau salah seorang daripada mereka dibunuh. Oleh hal yang demikian pemuka-pemuka Quraish telah memutuskan hendak menjalankan pemulauan sosial keatas Banu Hashim. Mereka telah menyusun satu dokumen dalam mana dinyatakan puak-puak Quraish lainnya tidak akan bergaul dan berjual-beli dengan puak Banu Hashim selagi mereka tidak menyerahkan Nabi Muhammad s.a.w.untuk dibunuh. Dokumen yang ditandatangi oleh pemuka-pemuka Quraish itu digantung di Kaabah. Pemulauan itu berjalan dan berkuatkauasa selama tiga tahun dan selama itu pula Nabi Muhammad s.a.w. dan puak Banu Hashim terkepung didalam satu lembah diluar Kota Mekah. Mereka tidak dibenarkan keluar dari lembah itu dan tidak boleh berjual-beli dengan puak-puak Quraish yang lain hatta dengan pedagang-pedagang asing sekalipun. Mereka yang melewati batas 'penjara' mereka ataupun yang cuba membeli barang-barang makanan dipukul dengan sekejam-kejamnya. Pemulauan ini sudah tentu mengakubatkan puak Bani Hashim menghadapi kebuluran. Mujur juga ada sedikit makanan yang telah diseludup oleh lelaki puak Quraish yang lain yang telah berkahwin dengan wanita-wanita Banu Hashim. Penderitaan yang dialami oleh mereka tidak dapat dibayangkan. Walau bagaimanapun Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabatnya tetap teguh dengan keimanan mereka dan dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini sempat juga mereka menyaampaikan ajaran Ilahi kepada manusia yang senasib dengan mereka.

Akhirnya selepas tiga tahun dengan khudrat dan iradat Allah s.w.t. dokumen yang digantung diKaabah telah hancur dimakan oleh anai-anai dan pemulauan yang dikenakan keatas Banu Hashim dengan sendirinya terbatal.

Demikianlah dengan serba ringkasnya gambaran penderitaan yang telah dialami oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya. Kita yang mendakwa kita sebagai pengikut-pengikut mereka patut bertanya kepada diri kita sendiri menegenai usaha-usaha yang telah kita jalankan untuk menegakkan Syariat-syariat Islam. Apakah pengorbanan yang telah kita lakukan dijalan Allah s.w.t.? Kita ingin majukan duniawi dan nikmat hidup ukhrawi tetapi kita lupa yang ini semua tidak mungkin diperolehi tanpa pengorbanan dijalan Allah s.w.t.

KETAKUTAN NABI MUHAMMAD S.A.W SEWAKTU BERLAKU RIBUT

Telah berkata Aishah r.a.hu apabila angin ribut yang membawa awan hitam bertiup,wajah Nabi Muhammad s.a.w. kelihatan pucat kerana takutkan Allah s.w.t.. Baginda s.a.w. keluar masuk dalam keadaan gelisah sambil membaca doa berikut yang maksud: "Wahai Tuhanku, aku memohon kepadaMu kebajikan angin ini dan kebajikan yang ada didalamnya dan kebajikan apa yang Engkau kirim dengannya dan aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan yang Engkau kirimkan dengannya."

Kata Aishah lagi: "Apabila hujan mulai turun terbayang tanda-tanda kesukaan diwajah Nabi Muhammad s.a.w. Aku bertanya kepadanya: "Ya Rasulullah, apabila kelihatan semua orang merasa suka kerana yang demikian menandakan hujan akan turun tetapi mengapa aku melihat kamu pula berasa cemas?" Baginda s.a.w.menjawab. "Ya Aishah, bagaimana aku dapat menentukan bahawa angin yang bakal mendatang itu tidak menandakan kemurkaan Allah s.w.t.? Kaum A'ad telah dihapus oleh angin. Mereka berasa gembira apabila melihat awan-awan hitam tetapi bukannya hujan yang dibawa bahkan pembinasaan mereka sendiri."

"Maka takkala mereka melihat (ancaman) itu sebagai awan menghadap kelembah-lembah mereka, mereka berkata"Ini awan yang akan menurunkan hujan keatas kita." "Bukan! bahkan ialah ancaman yang kamu mintaya disegerakan iaitu angin yang didalamnya azab yang pedih- yang binasakan tiap-tiap suatu dengan perintahnya, sehingga jadilah mereka tidak kelihatan melainkan tempat-tempat mereka. Demikianlah kami balas kaum yang derhaka."

Tuhan telah berjanji melalui sepotong ayat dalam SURAH AN-ANFAL yang Dia tidak akan mengazabkan manusia selagi Nabi Muhammad s.a.w. ada bersama-sama mereka. Dalam pada itu pun tiap-tiap kali angin kencang bertiup Nabi Muhammad s.a.w. tetap merasa takut. Bandingkan pula perasaan Baginda s.a.w. dengan perasaan kita apabila kilat memancar ataupun banjir berlaku. Yang takut segelintir sahaja. Merekalah yang mengucap Istighfar. Yang lain sibuk dengan keseronokkan hidup masing-masing.

AMAL PERBUATAN ANAS SEWAKTU RIBUT BERLAKU

Diceritakan oleh Nadhr bin Abdullah.
"Pada suatu hari ketika Anas masih hidup cuaca telah menjadi kelam. Saya pergi berjumpa dengannya sambil bertanya: "Pernah kau lihat perkara yang seperti ini berlaku semasa hayat Rasullullah s.a.w.?" Dia menjawab:"Aku berlindung dengan Allah s.w.t.. Pada masa itu kalau berlaku angin ribut kami akan bersegera kemasjid takut kalau-kalau berlaku hari kiamat."Abu Darda bercerita: "Apabila angin kencang bertiup Nabi Muhammad s.a.w. akan berasa cemas. Baginda s.a.w. akan pergi kemasjid."

Amalan seperti ini jarang sekali diperbuat oleh umat Islam sekarang sama ada dari golongan orang kebanyakan ataupun ulama. Mungkin mereka tidak ketahui yang amalan ini merupakan satu sunnah Baginda Rasullullah s.a.w.

RASULULLAH S.A.W. PADA MASA GERHANA MATAHARI

Matahari telah gerhana pada suatu hari. Para sahabat telah meninggalkan pekerjaan mereka masing-masing. Kanak-kanak kecil yang sedang berlatih memanah berlari-lari menuju kemasjid untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi Muhammad s.a.w. telah mendirikan sembahyang dua rakaat yang sangat panjang sehingga ada orang yang jatuh pengsan. Dalam sembahyang itu Nabi Muhammad s.a.w. telah menangis sambil berkata:"Ya Tuhanku, engkau telah berkata yang engkau tidak akan menyiksa (umatnya) selagi aku berada bersama mereka dan selagi mereka meminta keampunan engkau."

Disini terjelaslah yang Nabi Muhammad s.a.w.. merujuk kepada ayat Al-Quran yang bermaksud:

"Tetapi Allah tidak akan mengazabkan mereka selagi engkau ( Nabi Muhammad s.a.w.) bersama mereka dan DIA tidak akan mengazabkan, mereka meminta keampunan." - (surah AL-ANFAL-33)

Kemudian dia mengucap kepada para jemaah:

"Kamu hendaklah bersegera melakukan solat apabila berlaku gerhana bulan atau matahari. Kalau kamu tahu tanda-tanda hari Kiamat sebagaimana aku ketahui tentu kamu banyak menangis dan sedikit ketawa. Peristiwa-peristiwa seperti ini memerlukan kita bersembahyang, berdoa kepada Allah s.w.t. dan bersedekah kepada fakir-miskin."

TANGISAN NABI MUHAMMAD S.A.W. SEMALAMAN

Sekali, Nabi Muhammad s.a.w. telah menangis semalam-malaman sambil mambaca berkali-kali dalam sembahyang Tahajjudnya ayat yang bermaksud:

"Jika Engkau siksa mereka maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambaMu dan jika Engkau ampunkan mereka maka sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa dan bijaksana"

Tangisan seperti ini pernah sekali dilakukan oleh IMAM ABU HANIFA (RAHMATULLAH ALAIHI) sambil membaca ayat ini yang bermaksud:

"Dan berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa"

Ayat ini membawa makna yang orang-orang yang mendurhakai Allah s.w.t. akan disuruh berpisah daripada mereka yang berbakti kepadaNya dan tidak dibenarkan bergaul dengan para salehin sebagaimana yang diperbuat oleh mereka didunia. Mengenangkan peristiwa yang bakal berlaku ini, maka mereka yang bertakwa sering menangis lantaran takut dimasukkan kedalam golongan yang mengengkari Allah s.w.t. pada hari Perhitungan kelak.